Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Część I: Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’. Wybrano ofertę firmy: S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard cena brutto za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni: 54,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery i 50/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część II: Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5. Wybrano ofertę firmy: S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard cena brutto za wykonanie 1 m2 potrójnego powierzchniowego utrwalenia: 32,90 zł (słownie: trzydzieści dwa i 90/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część III: Remont nawierzchni z wymianą podbudowy. Wybrano ofertę firmy: ZUK PILARSKI Sp. z o.o., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią cena brutto za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni z wymianą podbudowy: 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści i 50/100), gwarancja 48 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  Ogłoszenie nr 568719-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.

Gmina Wielka Nieszawka: Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielka Nieszawka, krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. Toruńska  12 , 87-165   Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6781212, 6781093, e-mail sekretariat@wielkanieszawka.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.wielkanieszawka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wielkanieszawka.lo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka
Numer referencyjny: RPI.271.16.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Wielka Nieszawka, w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe za wykonanie 1 m2 remontu poszczególnych asortymentów robót, z podziałem na trzy części, tj.: 1) Część I: Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’, następujących ulic: a. Topolowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 41 m2 b. Wałowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 11 m2 c. Kręta w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 67 m2 d. Przemysłowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 60 m2 e. Tulipanowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 15 m2 f. Ogrodowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 15 m2 g. Długa w Cierpicach – powierzchnia ok. 450 m2 2) Część II: Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5, następujących ulic: a. Sosnowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 5700 m2 3) Część III: Remont nawierzchni z wymianą podbudowy następujących ulic: a. Zielona w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 140 m2 b. Wodociągowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 1 m2 c. Łagodna/Nowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 2 m2 2. Na konstrukcję nawierzchni wskazanej w ust. 1 pkt 3 musi się składać: 1) Podsypka piaskowa grubości 15 cm. 2) Podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klińcem kamiennym o uziarnieniu 2-8 o łącznej grubości min 30 cm. 3) Nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie warstwy, min 5+4 cm grubości. Nawierzchnia ma być wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 3-4. 4) Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od jakości nawierzchni rozkładanej mechanicznie. 3. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej, wskazanej w ust. 1 pkt 3: 1) Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość powierzchni naprawianej powiększoną o 25 cm z każdej strony poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach. 2) Po odcięciu nawierzchni niezbędnej do wykonania prac naprawczych i wykonaniu korytowania, należy zerwać pozostałą powierzchnię na szerokości min. ½ szerokości jezdni bez naruszania podbudowy istniejącej i również na tym pasie ułożyć nową nawierzchnię. 3) Układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonywane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5OC, na suche, czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem. 4) Jeśli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych. 4. Przy naprawach i odtwarzaniu nawierzchni na krawędzi jedni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzać w następujący sposób: 1) Podsypka piaskowa ma być szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubość układanej podbudowy. 2) Podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej nawierzchni. 3) Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną będzie uszczelnione taśmą asfaltową na etapie układania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem. 5. Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa, każdorazowo przedstawiciel zamawiającego i kierownik budowy/robót ze strony wykonawcy. 6. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 8. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można za wiedzą zamawiającego stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z obsługą maszyn. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-07-152018-07-152018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 1) dla części I do kwoty co najmniej 15.000,00 zł brutto, 2) dla części II do kwoty co najmniej 100.000,00 zł brutto, 3) dla części III do kwoty co najmniej 20.000,00 zł brutto, *wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część muszą spełniać powyższe warunki łącznie, tj. posiadać ubezpieczenie do kwoty co najmniej 135.000,00 zł brutto (w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia: a) dla części I co najmniej dwa zadania o wartości minimum 15.000,00 zł brutto każde, b) dla części II co najmniej dwa zadania o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każde, c) dla części III co najmniej dwa zadania o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każde, *w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykonawca może posłużyć się, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu co do każdej części, tym samym wykazem zrealizowanych robót budowlanych; 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: a. kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; *uprawnienia muszą być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 5. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część I: 400,00 zł 2) Część II: 3.000,00 zł 3) Część III: 600,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’, następujących ulic: a. Topolowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 41 m2 b. Wałowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 11 m2 c. Kręta w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 67 m2 d. Przemysłowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 60 m2 e. Tulipanowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 15 m2 f. Ogrodowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 15 m2 g. Długa w Cierpicach – powierzchnia ok. 450 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5, następujących ulic: a. Sosnowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 5700 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Remont nawierzchni z wymianą podbudowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont nawierzchni z wymianą podbudowy następujących ulic: a. Zielona w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 140 m2 b. Wodociągowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 1 m2 c. Łagodna/Nowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 2 m2 2. Na konstrukcję nawierzchni wskazanej w ust. 1 pkt 3 musi się składać: 1) Podsypka piaskowa grubości 15 cm. 2) Podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klińcem kamiennym o uziarnieniu 2-8 o łącznej grubości min 30 cm. 3) Nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie warstwy, min 5+4 cm grubości. Nawierzchnia ma być wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 3-4. 4) Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od jakości nawierzchni rozkładanej mechanicznie. 3. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej, wskazanej w ust. 1 pkt 3: 1) Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość powierzchni naprawianej powiększoną o 25 cm z każdej strony poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach. 2) Po odcięciu nawierzchni niezbędnej do wykonania prac naprawczych i wykonaniu korytowania, należy zerwać pozostałą powierzchnię na szerokości min. ½ szerokości jezdni bez naruszania podbudowy istniejącej i również na tym pasie ułożyć nową nawierzchnię. 3) Układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonywane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5OC, na suche, czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem. 4) Jeśli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych. 4. Przy naprawach i odtwarzaniu nawierzchni na krawędzi jedni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzać w następujący sposób: 1) Podsypka piaskowa ma być szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubość układanej podbudowy. 2) Podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej nawierzchni. 3) Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną będzie uszczelnione taśmą asfaltową na etapie układania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00SIWZ (408kB) word

Zestawienie_ofert (313kB) pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (346kB) pdf

Odpowiada za treść: Sławomir Błach
Opublikował: Sławomir Błach (6 czerwca 2018, 13:28:00)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (3 lipca 2018, 13:11:46)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij