Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 16 lipca 2007 r.

 

Protokół nr XI/2007

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 16 lipca 2007 roku w godz. 15:00 do 18:10 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji, która odbyła się w dniu 28 maja 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 184/1, 192/1, 192/2, 192/3) - ( druk nr 1),

b) powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników ( druk nr 2),

c) przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych naw Gminie Wielka Nieszawka ( druk nr 3),

d) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 4),

e) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” - ( druk nr 5).

Przerwa

4. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zaakceptowania nazwy i logo dla Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 6).

5. Gospodarka komunalna w gminie za 2006 rok( druk nr 7).

6. Opieka społeczna w gminie za 2006 rok ( druk nr 8).

7. Informacja o stanie zabytków na terenie gminy – referuje przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

8. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady - zgłosił propozycję uzupełnienia porządku posiedzenia o pkt. “ rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013” – gdyż z takim wnioskiem przed sesją zwrócił się do ww. Wójt. Projekt uchwały jest sprawą formalną, która dotyczy kompleksowego remontu Ośrodka Kultury przy skorzystaniu ze środków UE. Następnie Przewodniczący oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia wniosku.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że pod koniec kadencji poprzednia Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013. Z uwagi na to iż nie obejmuje ona wszystkich zadań, które planuje się zrealizować w tym sołectwie ze współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie odnowa wsi ochrona dziedzictwa kulturowego” zachodzi konieczność uzupełnienia obowiązującej uchwały o zadanie, które planuje się realizować. W związku z powyższym proponuje się w projekcie uchwały “w pkt 10- Priorytety rozwojowe, cele, projekty, Priorytet 1 dodać punkt 1.6 w brzmieniu “ 1.6. Wykonanie przebudowy budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1, gm. Wielka Nieszawka”. Wójt poprosił o przyjęcie wniosku, gdyż umieszczenie tego zadania w uchwale jest wymogiem przy ubieganiu się o środki na jego realizację.

Radni nie zabrali głosu w sprawie złożonego wniosku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku dotyczącego uzupełnienia porządku posiedzenia o pkt 3f w brzmieniu “ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013” Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Porządek posiedzenia po zmianie.

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji, która odbyła się w dniu 28 maja 2007 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 184/1, 192/1, 192/2, 192/3) - ( druk nr 1),

b) powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników ( druk nr 2),

c) przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych naw Gminie Wielka Nieszawka ( druk nr 3),

d) zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 4),

e) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” - ( druk nr 5).

f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 ( druk nr 5a).

Przerwa

4. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zaakceptowania nazwy i logo dla Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 6).

5. Gospodarka komunalna w gminie za 2006 rok( druk nr 7).

6. Opieka społeczna w gminie za 2006 rok ( druk nr 8).

7. Informacja o stanie zabytków na terenie gminy – referuje przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

8. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z X sesji, która odbyła się 28 maja 2007 r. w przedstawionym brzmieniu Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z X sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 184/1, 192/1, 192/2, 192/3) – druk nr 1, stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy byłych terenów RSP, których właścicielem jest obecnie P. Arkadiusz Żbikowski.( dz. Nr 192/1, 192/2, 192/3) oraz działki 184/1 będącej własnością PP Nowak, dla której przewiduje się funkcję drogi wewnętrznej, której wykupienie pozostaje w gestii RSP – stoi na niej stodoła. O przedstawienie szczegółów związanych z planem zagospodarowania Wójt poprosił urbanistę – Pana Marka Porczyka.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu położonego w odległości ok. 200m od ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce ( po RSP). Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka” proponuje się zmianę planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego działki nr 181/1,192/1, 192/2 i 192/3. Zmiana planu polega na dostosowaniu istniejącego stanu oraz możliwości rozwoju funkcji – wybudowaniu płyty obornikowej przez zainteresowanego, która będzie miała pozytywny wpływ oddziaływania na środowisko – zmniejszy strefę emisji wyziewów dla tego terenu . Przeznaczeniem podstawowym przedmiotowego obszaru jest teren obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym i hodowlanym, a przeznaczeniem dopuszczalnym są : usługi, zieleń, zbiorniki wodne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne itp. W/w poprosił o pytania do zmian w planie proponowanych w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i

Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja po szerokiej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że nie zgadza się z urbanistą w kwestii iż płyta obornikowa nie stanowi uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Przy ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce jest chlewnia i należy stwierdzić, że wydobywają się nieprzyjemne zapachy. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie dlaczego został odrzucony sprzeciw Państwa Nowaków w sprawie zmiany planu.

Wójt – wyjaśnił, że był zobowiązany zapoznać Radę Gminy ze sprzeciwem Państwa Nowaków dlatego tak sprzeciw jak i swoje stanowisko w tej sprawie dołączył do materiałów na sesję. Państwo Nowakowie mogli przybyć na dzisiejszą sesję , aby Rada mogła do ich uwag się ustosunkować i zadecydować. Pan Żbikowski prowadzi produkcję trzody chlewnej na działce nr 192/3 wielkości 47,17 dużych jednostek przeliczeniowych, a § 3 ust. 1 pkt 90 dotyczący chowu lub hodowli zwierząt określa granice nie przekraczające 50 DJP. Inną kwestią, którą poruszyli PP Nowakowie to to, że działka nr 184/1 ma stanowić strefę ochronną dla planowanej płyty obornikowej , co jest nieporozumieniem. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 204 roku w § 3 pkt 25 dopuszcza istniejące miejscowo dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie”. Istniejąca na działce nr 192/3 produkcja trzody chlewnej posiada wielkość 47,17 DJP, czyli znajduje się poza przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. W projekcie uchwały zapisano wiele obwarowań i obostrzeń, które będzie musiał spełnić P. Żbikowski. Przy tej wielkości działki nie może on prowadzić rozbudowy, a jedynie modernizować budynki które kupił od RSP. M.in. wybudowanie płyty obornikowej ma na celu zmniejszenie emisji zapachów dla tego terenu. W projekcie uchwały obejmującym działki tam wymienione przewiduje się przeznaczenie podstawowe( teren obsługo produkcji gospodarstw rolnych i hodowli) oraz przeznaczenie dopuszczalne ( usługi, zieleń zbiorniki wodne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne). Dla działki 184/1 przewiduje się funkcję drogi wewnętrznej, której wykupienie od PP Nowak pozostaje w gestii RSP “Odnowa” z uwagi na to iż stoi na niej stodoła wybudowana przez RSP.

Pan Marek Porczyk – w uzupełnieniu wyjaśnił, że ustalenia planu w tym przypadku mają na celu uregulowanie istniejących tam warunków oraz zamknięcie do granic terenu uciążliwości z tytułu prowadzenia hodowli trzody poprzez nakłady związane z szeregiem obwarowań ekologicznych. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani maja prawo wnieść uwagi do propozycji planu i w takim przypadku Rada Gminy je rozstrzyga. W razie przyjęcia przez Radę uwag procedura sprawy wymaga ponowienia. W tym przypadku jeżeli Rada przyjmie uwagę , robienie tego planu nie ma sensu..

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radna była przeciwna ( Brygida Czapiewska), 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/31/2007 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z kończącą się kadencją ławników ogłoszony został nabór kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011. Z terenu naszej Gminy zostanie wybrany 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 1 ławnik do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych. Do dnia 30 czerwca 2007 r. zostało zgłoszonych przez uprawnione podmioty 3 kandydatów, ż których Rada Gminy wybierze 2 ławników. Wyboru ławników do poszczególnych Sądów dokona Rada Gminy . Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy zobowiązana jest do powołania Zespołu, który rozpatrzy zgłoszone kandydatury i przedstawi Radzie Gminy opinie o poszczególnych kandydatach. W projekcie uchwały proponuje się 8 członków do składu zespołu. Do składu zaproponowano 4 osoby – sołtysów, natomiast wybór              4 członków pozostawiono Radzie na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Statutowo –Regulaminowej, która opiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 13.07.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nie wnosząc uwag do proponowanego składu Zespołu. Komisja postanowiła nie wskazywać radnych do składu Zespołu, a pozostawić to Radzie na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu Zespołu.

Zgłoszeni zostali: radna Brygida Czapiewska, radna Agnieszka Bajdak, radny Bernard Brzeziński i radny Ireneusz Śmiechowski.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili akces do pracy w Zespole.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury radnych zgłoszonych do składu, który przedstawi Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Za proponowanym składem głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących nie było, 4 radnych (Agnieszka Bajdak, Bernard Brzeziński, Brygida Czapiewska, Ireneusz Śmiechowski ) wstrzymało się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wyłonienie kandydata na przewodniczącego Zespołu spośród proponowanego składu Zespołu.

Na przewodniczącego Zespołu zaproponowano radnego Ireneusz Śmiechowskiego.

Radny Ireneusz Śmiechowski wyraził akces do pracy w Zespole.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Ireneusza Śmiechowskiego na przewodniczącego Zespołu. Za kandydaturą głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących nie było, 1 radny ( Ireneusz Śmiechowski ) wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Rady Stwierdził, że Rada w wyniku głosowania zaproponowała na przewodniczącego Zespołu radnego Ireneusza Śmiechowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/32/2007stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Wielka Nieszawka ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Komisji Rewizyjnej, która opiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa- poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 12.07.2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że niedawno przejeżdżała przy cmentarzu na Glinkach i jej zdaniem na dzień dzisiejszy jest on bardzo zaniedbany.

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję ściśle merytoryczna dotycząca przedstawionego projektu uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/33/2007stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok ( druk nr 4) stanowi zał. nr 9 do protokołu, radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu. budżetu. Proponuje podwyższenie wydatków o 25.000 zł na inwestycję pn.” Remont budynku po Ośrodku Kultury”, który w części ma być przeznaczony na przedszkole niepubliczne. Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie pozwoliło wyłonić wykonawcy tego zadania z uwagi na zbyt wysokie ceny. Wójt podjął się negocjacji z hurtownikiem w sprawie obniżenia cen materiałów budowlanych oraz zweryfikowano kosztorys w zakresie kosztów robocizny. W wyniku przeprowadzonych ustaleń nie jest możliwe zrealizowanie powyższego zadania za kwotę jaka została zaproponowana w projekcie budżetu. Wobec powyższego Wójt zaproponował podwyższyć wydatki dotyczące tego zadnia. Jeśli chodzi o zmianę budżetu proponowaną w projekcie uchwały potrzeba dokonania zmian po stronie wydatków oraz korekta zadań inwestycyjnych wynikła z sytuacji niezależnej od działań Gminy, a związana jest z sytuacją na rynku pracy i znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych. Ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odstępuje się od wykonania boiska przy budynku Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce z uwagi na to iż nie otrzymaliśmy środków zewnętrznych na realizację programu “Blisko boisko”. Biorąc powyższe pod uwagę Wójt zaproponował uaktualnić załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych uwzględniający aktualnie obowiązujące ceny i możliwości sfinansowania zaplanowanych zadań. W rozdziale “ drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na projekt budowlany na budowę wiaduktu w Cierpicach i zwiększenie kosztów budowy ulic Wodociągowej i Przemysłowej. Środki na pokrycie zwiększonych kosztów w wysokości 778.000 zł proponuje się zabezpieczyć z nadwyżek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 12.07.2007 r. nie wniosła uwag do proponowanych zmian w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Przewięźlikowski – zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców osiedla STOKROTKA w Cierpicach, że Spółdzielnia nie chce się zgodzić na wydzielenie i przekazanie terenu pod plac zabaw. Spółdzielnia mówi co innego, a na sesji mówi się co innego przez co mieszkańcy są zdezorientowani.

Wójt – stwierdził, że radny Józef Przewięźlikowski powinien przekazać mieszkańcom prawdziwą informację. Gmina chce na terenie Spółdzielni urządzić plac zabaw i go ogrodzić, ale warunkowane jest to tym ,że Spółdzielnia wydzieli i przekaże teren o pow. ok. 500 m2.

Radny Józef Dąbrowski – zwrócił się do Wójta oraz KZPOŚiI o umieszczenie w planie inwestycji budowy oświetlenia ul. Bydgoskiej.

Wójt – stwierdził, że w uchwale na lata 2007-2013 jest umieszczona budowa oświetlenia na ul. Bydgoskiej.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki dotyczącej podwyższenia wydatków budżetowych . Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została przyjęta autopoprawka do zmian w budżecie.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/34/2007 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” - ( druk nr 5) - stanowi zał. nr 11 do protokołu, radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt - poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacja inwestycji pn. “ Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” o łącznej wartości tych zobowiązań nie przekraczającej kwoty 28.000.000 zł płatnych do 31.12.2009 r. Źródłem pokrycia wydatków byłyby: wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz przewidywana nadwyżka budżetowa; pozyskane środki zewnętrzne oraz wpływy ze sprzedaży majątku gminnego. Powyższa uchwała jest niezbędna do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych, który zostanie wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego zmianą terminu realizacji oraz koniecznością zwiększenia środków na przedmiotowe zadanie. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom : Rewizyjnej i Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy opóźnienie w rozpoczęciu realizacji powyższej inwestycji nie wpłynie jej wzrost ceny.

Wójt - wyjaśnił, że ze strony gminy wszystkie prace zostały wykonane bez żadnego opóźnienia więc nic nie mamy sobie do zarzucenia. Jeśli natomiast chodzi o ceny to reguluje je obecny rynek.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Przewięźlikowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/35/2007stanowi zał. nr 12 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 ( druk nr 5a) - stanowi zał. nr 13 do protokołu, radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013. Plan rozwoju miejscowości Mała Nieszawka został przyjęty uchwałą nr XXXVII/174/06 Rady Gminy, w którym zapisane są inwestycje planowane do realizacji w tym sołectwie. W związku z tym, że złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu Ośrodka Kultury - z uwagi na to, że jest szansa pozyskania ok. 100 tyś. zł – musimy uzupełnić ten wniosek o plan Rozwoju. W obowiązującym planie nie było tego zadania dlatego w projekcie uchwały proponuje się dodanie punktu 1.6. “ Wykonanie przebudowy budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1, gm. Wielka Nieszawka”. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XI/36/2007stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt stanowiska w sprawie zaakceptowania nazwy i logo dla Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 15 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, dla celów identyfikacji oraz stworzenia spójnej polityki promocyjnej i reklamowej niezbędne jest przyjęcie nazwy i logo planowanego Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. W związku z powyższym na nazwę i logo ogłoszony został Konkurs, a Wójt Zarządzeniem powołał komisję . Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem dokonała oceny nadesłanych prac - oferty złożyło 7 autorów. W wyniku prac Komisji wybrana została propozycja autorstwa Pana Marka Głowackiego z Torunia z nazwą Olender (kolor niebieski ) z sylwetka pływaka( kolor niebieski) na zielonym tle. Zwycięzca konkursu zgodnie z regulaminem otrzyma laptopa. Zwycięzca został zaproszony na dzisiejszą sesję w celu odebrania nagrody, ale z uwagi na to iż wyjechał na urlop nagrodę odbierze w terminie późniejszym. Wójt wniósł o przyjęcie przez Radę projektu stanowiska.

Przewodniccy Rady – odczytał list, który wpłynął do Rady od Pana Marka Głowackiego. Zwycięzca konkursu dziękuje za zaproszenie na sesję i przeprasza, że ze względów osobistych nie może wziąć w niej udziału.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o projekcie stanowiska.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt stanowiska, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła stanowisko nr 1/2007 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że informację dotyczącą funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2006 r. ( druk nr 7) – stanowi zał. nr 17 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia informacji.

Wójt – poinformował, że działalność Referatu przedstawiona na druku nr 7 pokazuje tylko najważniejsze czynności. Należy stwierdzić, że Referat ten zajmuje się wszystkim - włącznie z wyłapywaniem bezpańskich psów i kotów jak zajdzie taka potrzeba - i bez niego praktycznie Gmina nie byłaby w stanie funkcjonować. Nie da się opisać w informacji wszystkich działań prowadzonych przez Referat bo na podstawie prowadzonych przez pracowników dzienników powstałby elaborat. Działalność Referatu w strukturach Urzędu z jednej strony niekorzystnie wpływa na wydatki w administracji , natomiast z drugiej strony jest to korzystne dla mieszkańców bo opłaty za media nie są wysokie.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu zaopiniowania informacji z działalności Referatu Technicznego w 2006 roku.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z informacją nie wniosła uwag i zaopiniowała ją pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdził, że całej obsadzie Referatu należą się słowa uznania dlatego, iż reaguje ona na każde zgłoszenie.

Radny Ireneusz Śmiechowski – zapytał czy nie ma potrzeby dodatkowego zatrudnienia w Referacie oraz w jakim stopniu są wykorzystywani pracownicy interwencyjni.

Wójt – stwierdził, że na razie obsada jest wystarczająca.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z działalności Referatu Technicznego za 2006 rok. w brzmieniu przedstawionym na druku nr 7. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła powyższą informację.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. oraz sprawozdanie z realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i stypendiów szkolnych za 2006 r. ( druk nr 8 ) – stanowi zał. nr 18 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – poinformował, że sprawozdanie z działalności GOPS zostało przedstawione na druku nr 8. Na szczegółowe pytania może udzielić odpowiedzi P. Jacek Skorulski po. Kierownika GOPS. Wójt stwierdził, że praca w GOPS jest bardzo trudna z uwagi na to, iż wypłaca on duże pieniądze w formie różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Warunki lokalowe też są ciężkie, ale stara się realizować swoje zadania sprawnie. We wrześniu planowana jest reorganizacja GOPS polegającą na zwiększeniu o ½ etatu zatrudnienia. Wiąże się to z wydatkowaniem dużej kwoty pieniędzy gdzie pomyłka może kogoś bardzo drogo kosztować. Organizacja wypłaty zasiłków też jest utrudniona ponieważ bardzo dużo zasiłkobiorców nie posiada kont, na które można by przelać zasiłki.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedstawione na druku nr 8.

Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. oraz sprawozdanie z realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i stypendiów szkolnych za 2006 rok. w brzmieniu przedstawionym na druku nr 8. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, ze Rada przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu przedstawienia informacji o stanie zabytków na terenie gminy.

Przewodniczący Komisji Waldemar Król – poinformował, że Komisja przez trzy posiedzenia zajmowała się stanem zabytków na terenie gminy. Inicjatywa w tej sprawie wyszła z Nieszawskiego Stowarzyszenia Samorządowego “ Wspólne Gniazdo”- radni obejrzeli fotografie wykonane przez Komisję w trakcie wizji zabytków znajdujących się na terenie gminy. Następnie Przewodniczący Komisji omówił poszczególne miejsca pamięci i zabytki i tak:

1. cmentarz pomennonicki w Wielkiej Nieszawce o pow. ok. 20 arów . Został już częściowo uporządkowany, ale w dniu kiedy była tam Komisja teren był zakrzaczony, nagrobki w bardzo wysokim stopniu zdewastowane, ogrodzenie rozkradzione, widoczna była wycinka drzew. Cmentarz ten istnieje od XVIII w., a ostatni pochówek był prawdopodobnie w 1939 r. - ok. 4 tablice można odczytać. W 1994 r. był tam jeszcze grobowiec oraz częściowe ogrodzenie metalowe. Ogrodzenie zostało rozkradzione, a grobowiec rozebrany. Cmentarz ten nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest pod nadzorem konserwatorskim. Z uwagi na to, że ostatnio jest większe zainteresowanie obcokrajowców tym cmentarzem należałoby go jak najszybciej uporządkować- usunąć krzaki, poustawiać porozrzucane nagrobki, postawić kamień i jakąś informację,

2. cmentarz w lesie w Cierpicach na pow. ok. 15 arów. Teren ten też jest zakrzaczony, można odczytać napisy na nagrobkach. Teren cmentarza należałoby również uporządkować, ale z uwagi na to iż leży on na terenie lasów należałoby wejść w kontakt z Nadleśnictwem Cierpiszewo,

3. cmentarz pomennonicki w Brzozie na pow. ok. 25 arów. Można zauważyć stare płyty nagrobkowe na terenach leśnych w zaroślach. Należałoby zwrócić się do Nadleśnictwa Gniewkowo o uporządkowanie terenu,

4. na terenie cmentarza parafialnego w Małej Nieszawce w ogrodzeniu metalowym istnieją groby poewangielickie, zaniedbane, zarośnięte chaszczami. Komisja zaproponowała, aby to miejsce uporządkowali radni z Małej Nieszawki zrzeszeni w Klubie “ Wspólne Gniazdo” w porozumieniu z proboszczem,

5. na terenie cmentarza parafialnego w Cierpicach znajduje się mogiła żołnierzy, której uporządkowaniem zajmą się radni z Cierpic, zrzeszeni w Klubie “Wspólne Gniazdo”,

6. teren obozu jenieckiego na Glinkach gdzie można zaobserwować dużą dewastację, powyrywane tablice z napisami, pozrywane łańcuchy okalające to miejsce. W tym miejscu pochowanych zostało ok. 100 osób,

7. cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej na Glinkach położony na powierzchni ok. 5 ha Jest najbardziej zadbanym cmentarzem na terenie gminy z uwagi na to iż prowadzone są tam przez gminę prace porządkowe – przecinka drzew, alejki między pomnikami przeorane, koszona trawa itp. Na tym cmentarzu spoczywa wg szacunku gminy ok. 45 tyś. żołnierzy, z tablicy umiejscowionej przy bramie cmentarza wynika, że spoczywa 11 tyś. żołnierzy,

8. chałupa pomennonicka w Brzozie w bardzo złym stanie . W związku z tym, że jest własnością prywatną nie można czynić żadnych prac,

9. chałupa pomennonicka w Wielkiej Nieszawce w bardzo złym stanie . W związku z tym, że jest własnością prywatną nie można czynić żadnych prac,

10. ruiny zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, położone na terenie prywatnym. Zamek krzyżacki został pobudowany w 1460 r. W chwili obecnej jego elementy są mało widoczne. Pozostały dziury po prowadzonych pracach wykopaliskowych przez archeologów. Z uwagi na to iż ruiny znajdują się na terenie prywatnym gmina nie może uporządkować terenu, który jest zakrzaczony i mało wyeksponowany.

Przewodniczący Komisji zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w imieniu Komisji złożył następujący wniosek:

a) aby miejsca pamięci położone na terenie gminy do Wszystkich Świętych zostały w jakiś sposób uporządkowane – gdzie będzie to możliwe można ustawić tablicę informacyjną lub np. kamień, który upamiętni to miejsce,

b) w uporządkowanie grobów na cmentarzu w Małej Nieszawce włączą się radni Klubu “Wspólne Gniazdo” z Małej Nieszawki, a mogiły żołnierzy znajdującej się na cmentarzu w Cierpicach radni Klubu “Wspólne Gniazdo” z Cierpic.

Przewodniczący Rady - zapytał Wójta czy chciałby się ustosunkować do wniosku Komisji.

Wójt – oświadczył, że będzie wystąpienie do 2 Nadleśnictw o pomoc w uporządkowaniu miejsc pamięci, położonych na gruntach lasów państwowych.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że może teraz Wójt zajmie się tematem dotyczącym uporządkowania miejsc pamięci. W/w już dwie kadencje temu sygnalizowała o zdewastowanych cmentarzach i o konieczności ich uporządkowania. Proponowała, aby szkoły zajęły się ta sprawą, ale dyrektorzy również nie podjęli tematu. Taka bierność spowodowała, że bardzo źle wypadamy w oczach turystów.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że z deklaracji Wójta wynika iż przyjął wnioski zgłoszone przez Komisję.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 12.07.2007 r. - tematem którego było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 13.07.2007 r.- w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król- poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia: w dniu 11.07.2007 r. opiniowała materiały na sesję, w dniu 13.07.2007 r. przygotowywała informację o stanie zabytków na terenie gminy,

d) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 11.07.2007 r.- w czasie którego opiniowała materiały na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych przez Komisje informacji.

Ad. 9.

Informację z realizacji uchwał podjętych na X sesji, która odbyła się w dniu 28 maja 2007 roku przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 10.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) zwrócił się z prośba o zapraszanie na sesję chociaż raz na kwartał dzielnicowego obsługującego teren gminy, aby poinformował o zdarzeniach na terenie gminy,

b) stwierdził, że w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Panu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 wymieniono zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury. Pominięto natomiast zajęcia UKS “Iskra”, które również prowadzone są w Ośrodku. Zdaniem rozmówcy jest to niesprawiedliwe. W związku z czym prosi o uzupełnienie uzasadnienia o ten zapis.

Przewodniczący Rady – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że będzie rozmawiał z dzielnicowym o jego możliwości obecności na sesji. Zobowiązał się na następnej sesji poinformować radnych w tej sprawie.

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że każdy z mieszkańców – również radni - ma możliwość spotkania z dzielnicowym, bo 1 raz w tygodniu urzęduje on w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest on również członkiem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi , więc jest zorientowany w sprawach dotyczących gminy. Zdaniem Wójta wygospodarowanie dodatkowego czasu będzie zapewne dla niego problemem, gdyż oprócz tego musi wypełnić swoje obowiązki służbowe.

b) stwierdził, że wczytując się w uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej działalności Ośrodka Kultury jest wzmianka o organizacji wyścigów kolarskich, turniejach piłkarskich itd. Niemniej jednak na prośbę przedmówcy zostanie uzasadnienie uzupełnione o zapis, że w Ośrodku odbywają się zajęcia UKS “Iskra”.

Pan Stanisław Masalski – poruszył sprawę zabytków – cmentarzy położonych na terenie gminy. Jego zdaniem ich obecny stan przynosi wielki wstyd dla naszej gminy. Do takiego stanu jednak doprowadzili tutejsi mieszkańcy, co świadczy o ich kulturze. Dla porównania pokazał radnym na zdjęciach jak są pielęgnowane cmentarze polskie na Ukrainie – co miał możliwość osobiście zobaczyć. Dlatego uważa, że nie powinniśmy być na to obojętni i w jakiś sposób rozwiązać ten problem , tym bardziej, że coraz częściej cmentarze te są odwiedzane przez turystów.

Pan Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że my wymagamy od innych, aby dbali o polskie zabytki, a sami nie szanujemy historii i dóbr kultury. Na terenie gminy jest trochę zabytków i można by je wpisać w historię gminy.

Wójt – zgodził się z wypowiedzią przedmówców, jednak w pewnym stopniu próbował usprawiedliwić sytuację, która zaistniała na terenie gminy. Stwierdził, że gminy położone wzdłuż Wisły – m.in. nasza – maja bogatą historię. Jednak sytuacja polityczna kraju po wojnie doprowadziła cmentarze. do takiego stanu, gdyż nikt o nie nie dbał – wręcz były dewastowane, co można zauważyć w naszej gminie. Dla naszej gminy najważniejszym był cmentarz Armii Radzieckiej na Glinkach – o co dbała władza - co można w chwili obecnej zaobserwować. Dlatego też należy w miarę możliwości doprowadzić do uporządkowania wszystkich miejsc pamięci i ustawienia informację. Wracając do cmentarzy na Ukrainie to pozostała tam pewna grupa Polaków, która dba o swoje korzenie natomiast mieszkańców z tamtych czasów na terenie gminy nie ma.

Radny Ireneusz Śmiechowski – poruszył następujące sprawy:

a) zwrócił się do Przewodniczącego Rady z pytaniem – które wypłynęło od grupy mieszkańców – kiedy mogą się z nim spotkać w ramach dyżuru radnego – poprosił o informację w tej sprawie,

b) wyjaśnił radnemu Józefowi Dąbrowskiemu, że źle on odbiera intencje radnych jeśli chodzi o działalność UKS “Iskra”. W tym temacie wszyscy są mu życzliwi i cieszą się że bezinteresownie prowadzi taką działalność.

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że mieszkańcy mogą się z nim spotkać w każdy wtorek w godz. 15:00 do 16:00, o czym społeczeństwo jest poinformowane.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że współpraca z Wójtem układa mu się bardzo dobrze. Otrzymał z gminy środki na działalność UKS w wysokości 1.000 zł na zakup części do rowerów, za co bardzo podziękował.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o skład Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wójt – poinformował, że w skład Komisji wchodzą: Pani Barbara Ślesik – przewodnicząca; Pan Rafał Osielski – dzielnicowy; Pani Alina Jaworska – pedagog , Pani Magdalena Górecka – pedagog oraz Pani Aneta Skorulska – pełnomocnik Wójta

Radny Józef Przewięźlikowski – podziękował za naprawę chodnika na ul. Sosnowej w Cierpicach. Rozmówca uważa, że należałoby jeszcze poprostować słupki i założyć łańcuchy.

Wójt – wyjaśnił, że łańcuchów już tam nie będzie z uwagi na to iż zostałyby natychmiast ukradzione. Jeśli chodzi o słupki to zostaną one - tam gdzie będzie potrzeba - wymienione.

Radny Stanisław Czachorowski - zapytał co należy zrobić z pismami dotyczącymi oświadczeń majątkowych , które radni dzisiaj otrzymali.

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na 14 oświadczeń majątkowych przekazanych do Urzędu Skarbowego Naczelnik zgłosił uwagi do 12. Każdy radny - który otrzymał pismo - do zgłoszonych przez US zastrzeżeń powinien się ustosunkować na piśmie i przekazać do biura Rady do 31.007.2007 r.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Maria Rumińska                                                                           (-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (10 września 2007, 09:30:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606