2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

UCHWAŁA NR XXV/123/2009

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 13 marca 2009 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

        Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1)

uchwala się co następuje:

         § 1. Dodatek mieszkaniowy, zwany dalej “dodatkiem” przysługuje nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Gminę Wielka Nieszawka, z zastrzeżeniem, że jednemu nauczycielowi przysługuje nie więcej niż jeden dodatek.

          § 2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 3% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z jednej osoby;

2) 5% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z dwóch osób;

3) 8% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z trzech osób;

4) 10% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z czterech i więcej osób.

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę 0,50 zł i więcej zaokrągla się do pełnego złotego.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów .

4. Nauczyciel u którego w ciągu danego roku zaistniała zmiana co do liczby członków rodziny uprawnionych do pobierania na nich dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły a dyrektor Wójta Gminy.

          § 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu również nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

           § 4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

           §5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

           § 6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy oraz w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

             § 8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi szkoły – Wójt.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

         § 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli regulamin – w sprawie przyznawania i wyliczania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 lutego 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (16 lutego 2009, 09:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459