Uchwała nr XXIV/119/2008

UCHWAŁA NR XXIV/119/200
Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.845.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym: dochody bieżące - 12.817.000,00 zł

dochody majątkowe - 12.000,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym : wydatki majątkowe - 4.915.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 4.322.842,00 zł

dotacje - 220.000,00 zł

wydatki bieżące pozostałe - 4.887.158,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.500.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł

2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 40.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.

§ 6.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 99.000,00 zł; wydatki – 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 3.500.000,00 zł

2) wydatki - 3.400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,

b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2009 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

 

Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2009 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249. poz. 2104. ze zmianami)

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 ze zmianami).

Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz proponowane na rok 2009 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrost w stosunku do 2008 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2009 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:

- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2009 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2009 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.

DOCHODY:

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2009 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 12.845.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowa zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Gospodarka mieszkaniowa:

- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, Netii, apteki.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

Różne rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

WYDATKI:

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 14.345.000,00 i jest to budżet niezrównoważony czyli dochody planowane są niższe od planowanych wydatków.

Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 1.500.000,00 zł Planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Nieszawce i Wielkiej Nieszawce oraz Cierpicach.

W 2009 r. planuje się wybudować sieć wodociągową - kanalizacyjną:

1) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 36/19 i 36/22 (projekt)

2) Wielka Nieszawka sieć wodociągowo- kanalizacyjna dz. nr 57/3, 156 i 157 (projekt)

3) Mała Nieszawka sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 192/9

4) Mała Nieszawka sieć wodociągowa dz. Nr 64/37

Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 5.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych – umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) oraz zakup dwóch muld.

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

Ponadto zostały uwzględnione środki na wykonanie ewidencji dróg w wysokości 50.000,00 zł.

W projekcie zaplanowano również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych tj.

1) ul. Sosnowa-Dybowska Cierpice (I etap)

2) ul. Długa Cierpice - chodnik

3) rozpoczęcie prac przy budowie wiaduktu w Cierpicach

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem i ponadto na wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji.

Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych, na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji i na składki na rzecz członkostwa w organizacjach.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 25.000,00 zł. oraz na organizację festynów gminnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Bezpieczeństwo publiczne – proponuje się zabezpieczyć środki na zakup paliwa dla Policji.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.

Proponuje się również zabezpieczyć 20.000,00 zł na urządzenie boiska przy Gimnazjum.

Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na zadania inwestycyjne tj.:

1) rozbudowa szkoły w Małej Nieszawce

2) przygotowanie podbudowy pod parking przy szkołach w Cierpicach.

W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowej dla zatrudnionych kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.

Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

W związku z otwarciem przedszkola niepublicznego zaplanowano środki na dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 108.000,00 zł

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy.

Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 250.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na wykonanie oświetlenia ulic:

1) Mała Nieszawka ul. Widok

2) Cierpice ul. Zakątek.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.

Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.

Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt. opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy.

Planuje się również zabezpieczyć środki na zakup igłofiltrów w wysokości 50.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świetlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

Proponuje się również rozbudować obiekt gminny (po ośrodku kultury) z przeznaczeniem na przedszkole.

Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 120.000 zł.

Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe.

W związku z otwarciem boiska “Orlik 2012” zabezpieczono środki związane z utrzymaniem w/wym. obiektu tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.

INWESTYCJE:

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2009 r. z budżetu gminy 4.915.000,00 W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

1) rozbudowę gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,

2) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakątek w Cierpicach i ul. Widok w Małej Nieszawce,

3) prace dot. budowy dróg i chodników oraz wiaduktu

4) rozbudowę szkoły w Małej Nieszawce

5) rozbudowę obiektu gminnego z przeznaczeniem na przedszkole

6) prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji

oraz zakup igłofiltrów.

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2009 roku

 


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota010Rolnictwo i łowiectwo

830 000,00
01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

830 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

180 000,00

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

650 000,00700Gospodarka mieszkaniowa

142 000,00
70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142 000,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

100 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

12 000,00710Działalność usługowa

2 000,00
71035


Cmentarze

2 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00750Administracja publiczna

65 600,00
75011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

662,00
75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

662,00756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 632 309,00
75601


Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

12 000,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

12 000,00
75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 318 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 040 000,00

0320

Podatek rolny

28 000,00

0330

Podatek leśny

225 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

25 000,00
75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 284 500,00

0310

Podatek od nieruchomości

800 000,00

0320

Podatek rolny

62 000,00

0330

Podatek leśny

1 500,00

0340

Podatek od środków transportowych

190 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

220 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00
75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

100 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

30 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

70 000,00
75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 917 809,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 867 809,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

50 000,00758Różne rozliczenia

3 791 329,00
Strona 1 z 2


Strona 1 z 275801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 509 379,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 509 379,00
75802


Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

670 467,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

670 467,00
75814


Różne rozliczenia finansowe

611 483,00

0920

Pozostałe odsetki

611 483,00801Oświata i wychowanie

2 100,00
80195


Pozostała działalność

2 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 100,00852Pomoc społeczna

1 379 000,00
85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 176 000,00
85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,00
85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000,00
85219


Ośrodki pomocy społecznej

64 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

64 200,00
85295


Pozostała działalność

75 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

75 000,0012 845 000,00 

 

 

 

 

(-) Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 2 z 2


Strona 2 z 2

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

Dział

Rozdział

 

 

 

 

Paragraf

 

 

 

Treść

Wartość

010Rolnictwo i łowiectwo

887 000,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

880 000,004260

Zakup energii

550 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00


01022


Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

5 000,004300

Zakup usług pozostałych

5 000,00


01030


Izby rolnicze

2 000,002850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 000,00

600Transport łączność

1 907 600,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 907 600,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 800,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,004270

Zakup usług remontowych

60 000,004300

Zakup usług pozostałych

78 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 710 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

85 000,00


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

65 000,004300

Zakup usług pozostałych

30 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00


70095


Pozostała działalność

20 000,004600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

20 000,00

710Działalność usługowa

92 000,00


71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

90 000,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,004300

Zakup usług pozostałych

85 000,00


71035


Cmentarze

2 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750Administracja publiczna

1 560 758,00


75011


Urzędy wojewódzkie

65 600,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 700,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 100,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,004300

Zakup usług pozostałych

6 400,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00


75022


Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

90 500,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,004300

Zakup usług pozostałych

4 000,00Strona 1 z 6
4410

Podróże służbowe krajowe

500,004700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000,00


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 341 700,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

855 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

133 500,004120

Składki na Fundusz Pracy

20 500,004140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

34 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 000,004260

Zakup energii

28 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,004300

Zakup usług pozostałych

68 000,004350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 200,004360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000,004370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 000,004410

Podróże służbowe krajowe

6 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 000,004700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 000,004750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8 000,00


75075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,004300

Zakup usług pozostałych

17 000,00


75095


Pozostała działalność

37 958,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 958,004300

Zakup usług pozostałych

22 000,004430

Różne opłaty i składki

7 000,00

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

662,00


75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,004120

Składki na Fundusz Pracy

14,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00


75403


Jednostki terenowe Policji

3 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 800,00


75647


Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10 800,004100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4 800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,004300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

758Różne rozliczenia

160 000,00Strona 2 z 675818


Rezerwy ogólne i celowe

160 000,004810

Rezerwy

160 000,00

801Oświata i wychowanie

4 923 100,00


80101


Szkoły podstawowe

3 357 600,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

89 300,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 175 600,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85 100,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

191 000,004120

Składki na Fundusz Pracy

29 900,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 500,004240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 000,004260

Zakup energii

78 500,004280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,004300

Zakup usług pozostałych

31 900,004350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 600,004370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 700,004410

Podróże służbowe krajowe

2 500,004430

Różne opłaty i składki

2 500,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

72 500,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,004750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 500,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 490 000,00


80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

131 200,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 600,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 200,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 700,004120

Składki na Fundusz Pracy

2 700,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 000,00


80104


Przedszkola

124 000,002540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

124 000,00


80110


Gimnazja

958 100,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

47 100,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

569 800,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

104 500,004120

Składki na Fundusz Pracy

16 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 000,004240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,004260

Zakup energii

15 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,004300

Zakup usług pozostałych

36 500,004350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00Strona 3 z 6
4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,004410

Podróże służbowe krajowe

2 000,004430

Różne opłaty i składki

1 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

39 000,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,004750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 000,00


80113


Dowożenie uczniów do szkół

177 000,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 600,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 600,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

62 000,004300

Zakup usług pozostałych

26 000,004430

Różne opłaty i składki

1 800,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200,00


80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 700,004700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 700,00


80148


Stołówki szkolne

139 500,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 400,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 300,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 100,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 700,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,004260

Zakup energii

14 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,004300

Zakup usług pozostałych

10 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 000,00


80195


Pozostała działalność

23 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,004300

Zakup usług pozostałych

7 200,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 800,00

851Ochrona zdrowia

75 000,00


85121


Lecznictwo ambulatoryjne

5 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00


85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70 000,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,004300

Zakup usług pozostałych

28 000,004410

Podróże służbowe krajowe

1 000,004700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

852Pomoc społeczna

1 721 900,00Strona 4 z 685212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 000,003110

Świadczenia społeczne

1 127 120,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 800,004120

Składki na Fundusz Pracy

600,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 980,004300

Zakup usług pozostałych

5 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00


85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,004130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,003110

Świadczenia społeczne

57 000,00


85215


Dodatki mieszkaniowe

40 000,003110

Świadczenia społeczne

40 000,00


85219


Ośrodki pomocy społecznej

172 100,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

118 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 000,004120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

200,004300

Zakup usług pozostałych

5 000,004370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,004410

Podróże służbowe krajowe

600,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 200,004700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500,00


85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20 000,004300

Zakup usług pozostałych

20 000,00


85295


Pozostała działalność

250 000,003110

Świadczenia społeczne

250 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 409 700,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

270 000,004260

Zakup energii

155 000,004300

Zakup usług pozostałych

35 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00


90095


Pozostała działalność

1 139 700,003020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

278 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 500,00Strona 5 z 6
4120

Składki na Fundusz Pracy

7 200,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

118 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,004300

Zakup usług pozostałych

63 000,004360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 000,004370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,004430

Różne opłaty i składki

530 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 000,004740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,004750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

858 200,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

762 200,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 200,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,004120

Składki na Fundusz Pracy

900,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,004260

Zakup energii

24 000,004300

Zakup usług pozostałych

20 000,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00


92116


Biblioteki

96 000,002480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

96 000,00

926Kultura fizyczna i sport

650 280,00


92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

650 280,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 700,004120

Składki na Fundusz Pracy

580,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,004260

Zakup energii

8 000,004300

Zakup usług pozostałych

6 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

590 000,00


Razem:

1 4 345 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 6 z 6


 

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wielka Nieszawka

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały NR xxiv/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 rok

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

GMINY WIELKA NIESZAWKA

 

LP.

PROGRAM/ZADANIE

JEDNOSTKA

REALIZUJĄCA

OKRES

REALIZACJI

WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH

 

2009

2010

2011

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł


1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

 

 

1)

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

Kanalizacja  i wodociąg gminy Wielka Nieszawka

 

 

Gmina

Wielka Nieszawka

 

 

 

2009-2011

 

 

 

 

330.000

 

 

 

-

 

 

 

500.000

 

 

 

300.000

 

 

 

800.000

 

 

 

-

II.

 

1)

2)

3)

 

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Inwestycje drogowe

Oświetlenie ulic

Wiadukt

 

Gmina

Wielka

Nieszawka

 

 

 

2009-2011

2009-2011

2009-2010

 

 

 

910.000

80.000

800.000

 

 

 

-

-

500.000

 

 

 

1.000.000

160.000

3.200.000

 

 

 

600.000

-

-

 

 

 

400.000

80.000

-

 

 

 

200.000

-

-

III.

 

 

1)

ZDROWIE  I KULTURA FIZYCZNA

 

Centrum Sportu i Rekreacji

 

Gmina

Wielka

Nieszawka

 

 

 

2009-2010

 

 

 

590.000

 

 

 

700.000

 

 

 

12.400.000

 

 

 

7.000.000

 

 

 

7.200.000

 

 

 

-

 

RAZEM:

 

2.710.000

 

1.200.000

 

17.260.000

 

7.900.000

 

8.480.000

 

200.000

Załącznik Nr 3 do uchwały NR xxiv/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 rok

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

GMINY WIELKA NIESZAWKA

 

LP.

PROGRAM/ZADANIE

JEDNOSTKA

REALIZUJĄCA

OKRES

REALIZACJI

WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH

 

2009

2010

2011

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł


1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

 

 

1)

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

Kanalizacja i wodociąg gminy Wielka Nieszawka

 

 

Gmina

Wielka Nieszawka

 

 

 

2009-2011

 

 

 

 

330.000

 

 

 

-

 

 

 

500.000

 

 

 

300.000

 

 

 

800.000

 

 

 

-

II.

 

1)

2)

3)

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

 

Inwestycje drogowe

Oświetlenie ulic

Wiadukt

 

Gmina

Wielka

Nieszawka

 

 

2009-2011

2009-2011

2009-2010

 

 

910.000

80.000

800.000

 

 

-

-

500.000

 

 

1.000.000

160.000

3.200.000

 

 

600.000

-

-

 

 

400.000

80.000

-

 

 

200.000

-

-

III.

 

1)

ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA

Centrum Sportu i Rekreacji

Gmina

Wielka

Nieszawka

 

 

2009-2010

 

 

590.000

 

 

700.000

 

 

12.400.000

 

 

7.000.000

 

 

7.200.000

 

 

-

 

RAZEM:

 

2.710.000

 

1.200.000

 

17.260.000

 

7.900.000

 

8.480.000

 

200.000

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010Rolnictwo i łowiectwo

330 000,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

330 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

330 000,00

600Transport i łączność

1 710 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 710 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 710 000,00
Inwestycje drogowe-asfaltowanie dróg, chodniki

910 000,00
Wiadukt

800 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

35 000,00


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00
Wykup gruntów

35 000,00

801Oświata i wychowanie

1 490 000,00


80101


Szkoły podstawowe

1 490 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 490 000,00
Boisko SP-Cierpice

250 000,00
Parking przy szkołach-Cierpice

40 000,00
Rozbudowa SP-M.Nieszawka

1 200 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

130 000,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00
Oświetlenie ulic gminnych

80 000,00


90095


Pozostała działalność

50 000,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00
Igłofiltry

50 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

630 000,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

630 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola

630 000,00

926Kultura fizyczna i sport

590 000,00


92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

590 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

590 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji

590 000,00Razem

4. 915 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1


 

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. związanych z finansowaniem

niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

 

1

2

3

4

 

Przychody ogółem :

 

1.500 000,00

 

1.

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

1.500 000,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

dzial

rozdzial

paragraf

Treść

Po zmianie


750Administracja publiczna

65 600,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 700,00
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 100,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

662,0075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00


852Pomoc społeczna

1 224 800,0085212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 000,00
3110

Świadczenia społeczne

1 127 120,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 800,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 980,00
4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,0085213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00
4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00
85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

42 000,003110

Świadczenia społeczne

42 000,00
Razem: 1.291.062,00


 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Dochody budżetu państwa

Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

1

2

3

4

5

750

 

75011

 

 

2350

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

8.800,00

852

 

85212

 

 

 

2350

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

 

7.000,00

     

Razem

15.800,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

na 2009 rok – “ Szkolna akcja dożywiania”


Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku
Stan środków obrotowych na początek roku

15 600,00


801Oświata i wychowanie

15 600,0080148


Stołówki szkolne

15 600,00Stan środków obrotowych na koniec roku

2.600,00


801Oświata i wychowanie

2.600,0080148


Stołówki szkolne

2.600,00


                  

Przychody

99 000,00


801Oświata i wychowanie

99 000,0080148


Stołówki szkolne

99 000,00


                           0830

Wpływy z usług

 

Koszty

99 000,00

 

112 000,00


801Oświata i wychowanie

112 000,0080148


Stołówki szkolne

112 000,00


                         4210    Zakup materiałów i wyposażenia                          5.000,00

                      4220     Zakup środków żywności                                    107.000,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


 

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

     

 

Stan środków obrotowych na początek roku

1 600 000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 600 000,00

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1 600 000,00

     

Stan środków obrotowych na koniec roku

1 700 000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 700 000,00

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1 700 000,00

     

Przychody

3 500 000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 500 000,00

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 500 000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

3 500 000,00

     

Koszty

3 400 000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 400 000,00

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 400 000,00

   

4430

Różne opłaty i składki

3 400 000,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik do uchwały Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

Informacja

 dotycząca zobowiązań, poręczeń i gwarancji Gminy na 2009 rok

 

  1. Zobowiązania:

    - emisja papierów wartościowych           -               -

    - kredyty i pożyczki                            -                -

    - Wymagalne zobowiązania                 -                -

     

  2. Poręczenia i gwarancje:

- wartość poręczeń i gwarancji      -               -

- wartość przewidywanych spłat     -               -

- kwota zobowiązań z tytułu         -               -

udzielonych poręczeń i gwarancji

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 czerwca 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (9 czerwca 2011, 14:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325