2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 29 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 22 kwietnia 2015 r.
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka  (druk nr 1),
b)      powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce (druk nr 2),
c)      ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków (druk nr 3),
 
4.      Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4).
5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2014  (druk nr 5).
 
Przerwa
 
6.      Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.      Interpelacje i wolne wnioski.
9.      Zakończenie sesji.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 kwietnia 2015, 10:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194