2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 listopada 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 listopada 2015 roku
 
                                                                  ZAWIADOMIENIE

     Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2015 r.  poz. 1515) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 27 października 2015 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 1),
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2),
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 3),
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 4),
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok (druk nr 5),
f) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 6).
4. Stanowisko w sprawie podatku leśnego (druk nr 7).
 
Przerwa
 
5.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2014:
    a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy),
    b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
    c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.


Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 listopada 2015, 14:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165