Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 26 maja 2015 r.

Protokół nr VIII/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
26 maja 2015 roku
w godz. od 15:00 do 16:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 357/2) (druk nr 1),
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej (druk nr 2),

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2014 rok (druk nr 3),

d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015 (druk nr 4).

Przerwa

4. Absolutorium dla Wójta za 2014 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok (radni otrzymali w dn. 31 marca 2015 r.),
b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 22 kwietnia 2015 r.),
c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 31 marca 2015 r.),
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2014 (druk nr 5),
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok (druk nr 6).

Przerwa

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) VIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad VIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z VI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce dz. nr 357/2. Nabycie działki odbędzie w drodze darowizny. Jest to wewnętrzna droga dojazdowa od działek budowlanych do drogi wojewódzkiej nr 273. W związku z planowaną inwestycją w postaci wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej właściciele nieruchomości postanowili przekazać ją gminie. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 357/2) w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej. Na dn. 31 grudnia 2014 r. bilans jednostki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 147,41 zł (załącznik nr 1 do uchwały), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w wysokości 147,41 zł (załącznik nr 2 do uchwały), zostanie on przeznaczony na wydatki bieżące w 2015 r. W załączniku nr 3 znajduje się szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy, która wyniosła 106.000 zł. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 maja 2015 r. w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2014 r. Ośrodek Zdrowia działa w oparciu o środki finansowe, które otrzymuje z NFZ w przeliczeniu na 1 mieszkańca zapisanego do ośrodka. Przychody w 2014 r. wyniosły 667.707,99 zł. Bilans na dn. 31 grudnia 2014 r. wykazywał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 502.263,09 zł (załącznik nr 1), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazał stratę netto (drugi rok z rzędu) w wysokości 19.295,36 zł (załącznik nr 2), która zostanie pokryta dochodami z lat ubiegłych. Strata jest prawie 20 tys. mniejsza niż w 2013 r. Z zaoszczędzonych w latach ubiegłych środków po stronie pasywów pozostała kwota w wysokości 462.245,31 zł. Kontrakt na rok 2015 r. jest wyższy, w związku z tym można założyć, że ośrodek nie poniesie żadnych strat. Jeżeli byłyby pytania, odpowie na nie główna księgowa GOZ obecna na sali. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Józef Kumorek – stwierdził, jako członek Społecznej Rady GOZ, że dochody i wydatki ośrodka równoważą się.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 maja 2015 r. w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zmiany w budżecie wynikają ze zmiany kwot dotacji określonej decyzjami Wojewody. Ponadto zostały włączone wpłaty za organizację kolonii letnich i wpływy za zanieczyszczanie środowiska. Po stronie wydatków zostały zwiększone środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Cierpicach, w Małej i Wielkiej Nieszawce. W związku ze zwiększeniem się ilości uczniów w szkole w Małej Nieszawce zwiększa się środki na adaptację pomieszczenia jadalni, w celu wydzielenia sali lekcyjnej. Proponuje się zabezpieczyć środki na opłatę kolonii letnich. Ponadto dokonano korekty dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 20.927.354,00 zł, a po stronie 24.880.171,00 zł, niedobór w wysokości 3.952.817,00zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja w dn. 25 maja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 maja 2015 r. w sprawie w zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4

a)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia radni otrzymali w dniu 31 marca 2015 roku – stanowią załączniki nr 7-11 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia dokumentów wymienionych w podpunktach od a) do d).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 12 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka w wysokości: plan dochodów 17.800.000 zł; plan wydatków 19.980.000 zł, z deficytem w kwocie 2.180.000,00 zł. W ciągu 2014 r. budżet był zmieniany: uchwałą Nr XXVI/176/2014 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2014 r. dokonano korekt dotacji i subwencji oraz zwiększono środki na zadania inwestycyjne; uchwałą Nr XL/193/2014 Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. dokonano zmian poprzez rozliczenie podatku VAT z roku poprzedniego, podwyższenie odsetek od lokat terminowych oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; uchwałą Nr XLI/196/2014 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. upoważniono Wójta Gminy do udzielenia poręczenia oraz zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zobowiązań, podwyższono odsetki od lokat i zabezpieczono środki na pieczę zastępczą; uchwałą Nr XLII/204/2014 Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2014 r. dokonano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz dokonano zmiany załącznika inwestycyjnego; uchwałą Nr XLIV/208/2014 Rady Gminy z dnia 28 października 2014 r. dokonano włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz dokonano zmiany załącznika inwestycyjnego i korekty wydatków w zakresie utrzymania dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej; oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 19/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 81/2014 z dnia 30 września 2014 r. oraz Nr 94/2014 z dnia 05 grudnia 2014 r. dokonano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawiał się następująco: plan dochodów 19.277.107 zł, plan wydatków 25.926.143 zł, deficyt 6.649.036 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wyniosła 612.170 zł, kwota zobowiązań niewymagalnych 436.825 zł. Należności dotyczą podatków i opłat lokalnych a zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki do ZUS oraz faktur, które wpłynęły w m-cu styczniu a dotyczyły kosztów roku sprawozdawczego. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

W 2014 r. dochody budżetu na plan 19.277.107 zł zostały wykonane w kwocie 21.013.438 zł, tj. 109 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie dochodów gminy w 2014 r. poszczególne tytuły wynoszą: uzyskane dochody własne 11.680.656 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.573.79 zł, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 1.222.981 zł, dotacja celowa na zadania własne 448.246 zł, subwencje 4.087.826 zł.

Wydatki na plan 25.926.143 zł zostały wykonane w kwocie 21.455.519 zł, tj. 82,76 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w 2014 r. poszczególne tytuły wynoszą: wydatki inwestycyjne (majątkowe) 8.556.046 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.824.115 zł, wydatki rzeczowe 7.075.358 zł.

W wyniku wykonania budżetu (niższe wydatki od planowanych) deficyt zmniejszył się i wyniósł 442.081,00 zł.

Środki na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenie uliczne, inwestycje drogowe, przebudowę kotłowni w szkole w Cierpicach, budowę boiska i parkingu przy szkole w małej Nieszawce, pompy ciepła, budowę placów rekreacji ruchowej w Cierpicach i Małej Nieszawce, zakupy inwestycyjne (tablice interaktywne), tablice informacji turystycznej.

Następnie Wójt omówił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za 2014 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. I tak: przychody na plan 108.924,13 zł wykonano w kwocie 108.924,13 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości. Głównym źródłem przychodów GBP była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Wydatki na plan 108.924,13 zł wykonano w kwocie 108.776,72, zł, tj. w 99,95 % planowanej wielkości.

Z kolei Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2014 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. I tak: przychody na plan 1.069.178,71 zł zostały wykonane w kwocie 1.091.862,64 zł, tj. w 102,12 %; wydatki bieżące na plan 688.832,75 zł wykonano w kwocie 675.142,40 zł, tj. w 98,01 %. Rezerwa wynosi 38.345,96 zł.

Budżet w 2013 r., tak jak w każdym roku, nie należał do łatwych. Szczególnie dotacje na realizację zadań GOPS nie zawsze przychodzą na czas.

b)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – omówił kolejno dokumenty składające się na sprawozdanie według stanu na 31 grudnia 2014 r., bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki (radni otrzymali 22 kwietnia 2015 r.) – stanowi załącznik nr 10 do protokołu: zestawienie zmian w funduszu jednostki – fundusz jednostki na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 76 273 408,41 zł, a zysk netto 17 335 366,16 zł, w sumie 93 608 774,57 zł; rachunek zysków i strat jednostki zamknął się w kwocie 17 335 366,16 zł zysku; bilans jednostki budżetowej wyniósł po stronie aktywów 94 806 051,37 zł, po stronie pasywów 89 806 051,37 zł, nadwyżka budżetowa 13 153 587,06 zł.
c)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że wartość mienia gminy wyniosła: na koniec 2013 r. 96.369.609 zł, na koniec 2014 r. − 106.207.925 zł. W informacji wyszczególnione są wszystkie składniki mienia, tj.: budynki i budowle, grunty, środki trwałe (informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odczytał Uchwałę nr 1/S/2015 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.03.2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

e)

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, i tak:

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2014.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne Wójta z wykonania budżetu za rok 2014.

f)

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie: Małgorzata Kopańska-Mizeria − Przewodnicząca Komisji, Elżbieta Tota − Zastępca Przewodniczącego, Jacek Muzioł – Członek, Agnieszka Wrzesińska – Członek na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 r. zapoznała się i rozpatrzyła n/w materiały za 2014 rok: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu, informację o stanie mienia komunalnego jednostki. Ponadto przedmiotem analizy były plany finansowe jednostki oraz dokumenty finansowo-księgowe i materiały dotyczące spraw merytorycznych związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Badając powyższe dokumenty Komisja stwierdza, że: plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń budżetowych gminy; uchwały i zarządzenia zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami; ponadto zwiększano środki na zadania inwestycyjne pokrywając niedobór nadwyżkami z lat ubiegłych; Zarządzenia Wójta dotyczące zmian budżetu były podejmowane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę Gminy; dochody budżetowe ogółem w 2014 r. na plan wynoszący 19.277.107 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.013.438 zł, co stanowi 109 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, natomiast wydatki budżetu na plan wynoszący 25.926.143 zł zostały wykonane w wysokości 21.455.519 zł, co w stosunku do planu stanowi 82,76 %; budżet gminy na 2014 rok zatwierdzony przez Radę Gminy wynosił po stronie dochodów 17.800.000 zł, po stronie wydatków 19.980.000 zł, z deficytem 2.180.000 zł, który planowano sfinansować przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Po dokonanych zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia budżet przedstawiał się następująco: plan dochodów – 19.277.107 zł, plan wydatków − 25.926.143 zł, z niedoborem w wysokości 6.649.036 zł. Sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia zostały złożone w ustawowo wymaganych terminach. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2014 rok budżet Gminy zamknął się ostatecznie deficytem w wysokości 442.081 zł wobec planowanego rocznego deficytu w wysokości 6.649.036 zł. W 2014 roku jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań do spłaty. Ustalone w budżecie kwoty dochodów są wielkościami realnie zaplanowanymi, mającymi wystarczyć łącznie z nadwyżkami z lat ubiegłych do osiągnięcia planowanej równowagi budżetowej. Planowane przez Radę Gminy kwoty wydatków budżetowych są natomiast wielkościami maksymalnymi nakładów na poszczególne cele i są wiążące dla Wójta Gminy, gdyż może on wydatkować środki pieniężne tylko na cele określone w uchwale i do granic pieniężnych w niej uchwalonych.

Po przeanalizowaniu w/wym. dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Wójta, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami.

Ze środków budżetowych łącznie z dotacjami celowymi na realizację zadań inwestycyjnych na plan 10.746.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 8.556.046 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. gminną sieć wodociągową i kanalizacyjną, przebudowę ulic na terenie gminy: ul. Kłosowej, Żwirowej, Ogrodowej, Środkowej, Spokojnej i Leśnej w Cierpicach, ul. Bukowej, Olszynowej, Łąkowej, drogi dz. ewid. 191/26, drogi dz. ewid. 197/4 w Małej Nieszawce, ul. Wierzbowej, Pogodnej i Mennonitów w Wielkiej Nieszawce, ul. Ciechocińskiej w Brzozie, oświetlenie uliczne: ul. Zakole i Dybowska w Cierpicach, ul. Sportowa i Miodowa w Małej Nieszawce, ul. Szafirowa i Pogodna w Wielkiej Nieszawce, ul. Ciechocińska w Brzozie, zakończono budowę i oddano do użytku wiadukt nad dwutorową linią kolejową w Cierpicach za kwotę 3.716.952 zł, z czego 3.454.949 w roku bieżącym, oświetlenie ulic: Zielona, Szkolna w Wielkiej Nieszawce, Olszynowa, Bukowa, Prosta, Wiązowa, Kręta, Zacisze, Wałowa, Kanałowa, Łąkowa, Malinowa, Miła, Polna, Działkowa, Zapole, Przyjazna, Bliska w Małej Nieszawce, Sosnowa w Cierpicach; przebudowano kotłownię gazową w szkole w Cierpicach; wybudowano boisko i parking przy szkole w Małej Nieszawce; sfinansowano place rekreacji ruchowej (siłownie zewnętrzne) w Cierpicach i Małej Nieszawce; zakupiono 3 tablice informacji turystycznej. Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata była dokonywana w ustawowych terminach. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zaplanowane zadania inwestycyjne do wykonania w cyklu rocznym zostały zrealizowane. Zakończono budowę i oddano do użytku wiadukt nad dwutorową linią kolejową w Cierpicach za kwotę 3.716.952 zł, z czego 3.454.949 w roku bieżącym Zaplanowane zadania inwestycyjne do wykonania w cyklu rocznym w większości zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie udało się rozstrzygnąć przetargu i podpisać umowy na dostawę i montaż pomp ciepła i w związku z tym inwestycja nie została zrealizowana. Zdaniem Komisji na powyższe Wójt nie mail wpływu, ponieważ to firmy startujące w przetargu odwoływały się do KIO, wobec czego nie było możliwości podpisania umowy i zrealizowania inwestycji.

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok została przedłożona do zaopiniowania przez wszystkie Komisje powołane przez Radę Gminy, które nie wniosły zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz przedłożonych materiałów.

Biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna postanowiła nie wnosić zarzutów do wykonania budżetu na 2014 rok. Na podstawie art. 18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

g)

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 7/Kr/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 18.05.2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za 2014 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający – ksero uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

h)

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad punktem 4 lit. od a) do g) porządku obrad, dotyczącą: sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał o nadwyżkę budżetową.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że informacja znajduje się w dokumencie „Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego”, który radni otrzymali. Wynosi 12.908.233,51 zł.

Przewodniczący zamknął dyskusję.


i)
Przewodniczący Rady
poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (druk nr 5) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy większością głosów przyjęła uchwałę Nr VIII/38/2015 z dn. 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

j)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok (druk nr 6) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium dla Wójta głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka absolutorium za 2014 rok i podjęła uchwałę Nr VIII/39/2015 z dn. 26 maja 2015 r. – stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Następnie radni i Przewodniczący Rady oklaskami pogratulowali Wójtowi sukcesów.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, w dn. 14 maja opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, 25 maja opiniowała materiały na sesję.

  2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie, w dn. 11 maja opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

  3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 3 razy, w dn. 5, 11 i 23 maja na, spotkała się z trenerami na „Orliku”, opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz materiały na sesję.

  4. Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, w dn. 11 maja opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, w dn. 25 maja w celu opiniowania materiałów na sesję.

Ad. 6

Przewodniczący przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na VII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Ad. 7

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, który z pracowników będzie odpowiedzialny za pomoc przy składaniu wniosków o środki z funduszu sołeckiego.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – zapytał o ilość spotkań poszczególnych komisji między sesjami, jedne odbywają ich więcej, drugie mniej. Czy nie dałoby się tak połączyć tematów, aby inaczej zorganizować pracę komisji.

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że posiedzenia odbywają się zgodnie z planem pracy poszczególnych komisji.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała, kto będzie dokonywał odbioru pomp ciepła u poszczególnych mieszkańców, czy będzie to osoba z ramienia gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:

- jeżeli chodzi o fundusz sołecki, to sołtysi będą składać wnioski w sekretariacie wójta, bo to wójt rozpatruje wnioski zgodnie z ustawą,

- jeżeli chodzi o instalację pomp ciepła, to z ramienia gminy odbioru dokonuje dwóch inspektorów nadzoru, wszystkie pompy zostaną zamontowane w przewidzianym w umowie terminie, instalacje są wykonywane wzorowo. Były robione audyty, podczas których wskazywano miejsce instalacji pompy, nie możliwości budowania instalacji z jednego pomieszczenia do drugiego, chyba że wystarczy przebić się przez ścianę, aby podłączyć pompę do kotła.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy po zakończeniu prac na wale przeciwpowodziowym, będzie ułożona na całej długości jakaś kratownica.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie jest to inwestycja gminna. Gmina walczyła tylko o to, aby inwestycja została zrealizowana i to się udało. Prawdopodobnie wał zostanie podsypany ziemią i odsiany trawą, aby go wzmocnić. Przed odbiorem Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji przejdzie cały teren, który podlegał modernizacji, od Dybowa do Małej Nieszawki, po to, żeby wyłapać ewentualne niedociągnięcia.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w VIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                       (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 maja 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (4 września 2015, 10:26:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195