Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Pana Jerzego Bednarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce

Toruń, dnia 30.04.2015 r.

      (miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.


CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Jerzy Stanisław Bednarek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 11.01.1954 r.

kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia W Wielkiej Nieszawce

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:


I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

- papiery wartościowe: nie dotyczy


II.

1. Dom o powierzchni: 138 m2 ,o wartości:  500 tys. PLN , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa 

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

3.Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy,  o wartości: nie dotyczy.

rodzaj zabudowy:  nie dotyczy tytuł prawny:  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka o pow. 487 m2, o wartości: 100 tys. PLN, tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa


III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:


IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:


V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy


VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście Usługi Lekarskie Jerzy Bednarek

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 443 248,50  dochód 363 017,69 – małżeńska wspólność majątkowa

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście:

- wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:


VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

emerytura - 37 543,88, umowa o pracę – 3 521,44 – małżeńska wspólność majątkowaIX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): Chevrolet poj. 1600 – 2006 r., Chevrolet 1400  AVEO- 2013  - małżeńska wspólność majątkowa


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): PKO BP SA – kredyt konsumpcyjny 77.800,90, Nykredit – kredyt konsumpcyjny – 34 545,51


CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Toruń, 30.04.2015 r.                                                /-/ Jerzy Bednarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 czerwca 2015, 11:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237