Uchwała nr XXXVI/183/2017

UCHWAŁA NR XXXVI/183/2017
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1537)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 26.960.000,00
       - dochody bieżące w kwocie       -           26.960.000,00
       zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 31.477.000,00
            z tego:
      - wydatki bieżące w wysokości          -                   22.417.100,00
      - wydatki majątkowe w wysokości     -                    9.059.900,00       
         zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. 1.  Deficyt budżetu w kwocie 4.517.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi  z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.517.000,00 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 4. 
       
§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych          -  413.400,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -  620.000,00 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
1) przychody   -      390.000,00 zł
2) wydatki       -      390.000,00 zł
         zgodnie z załącznikiem nr 8   
 
§ 7. Określa się wpływy w kwocie 3.300.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2018 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.    
              
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                           -    195.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości       -     71.000,00 zł

§ 12. 1.  Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 grudnia 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (10 maja 2018, 10:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675