Nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce


WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Wielkiej Nieszawce
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393)
 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:        
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska  18, 87-165 Cierpice
 
II. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce:
kandydaci mogą uzyskać w siedzibie i w godzinach pracy Zakładu, po uprzednim skontaktowaniu się z upoważnionym pracownikiem  tel. 56 678 12 23
 
III. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce
 
IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1)  wykształcenie wyższe;
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej;
3) posiadanie co najmniej  trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Oprócz wymogów wyżej określonych, kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte konkursem powinny cechować:
1)    dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia;
2)   umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole;
3)   kreatywność;
4)   umiejętność podejmowania decyzji;
5)    umiejętność motywowania podległych pracowników do pracy.
 
V. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego opisu przebiegu pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata, staż pracy w zawodzie oraz na stanowiskach kierowniczych;
5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na  stanowisko, którego dotyczy konkurs;
6)  kserokopia dowodu osobistego;
7)  zaświadczenie o niekaralności;
8)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zwodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)  koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w  Wielkiej Nieszawce  złożona w formie pisemnej (nie więcej niż 2 strony A4 czcionką Calibri 12).
 
VI. Dokumenty należy składać:
w zaklejonej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, nr telefonu oraz napisem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce” do dnia 2 kwietnia 2019 r.., do godziny 15ºº osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12  lub za pomocą operatora pocztowego
na w/w adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (w przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Oferty, które wpłyną do Urzędu w terminie późniejszym niż określony  w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
 
VII. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, termin 9 kwiecień 2019 r.
 
VIII. Dodatkowe informacje:
1) postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka;
2) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem, a na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych;
3) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego musi być opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
4) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne ogłoszenia o konkursie, zostaną poinformowani telefonicznie;
5) informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce;
6) kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach konkursu;
7) wszelkich informacji na temat konkursu udziela  Ewa Wróblewska-Kucharska, tel. 56 678 12 12 wew. 31.

Wielka Nieszawka, dnia 20 marca 2019 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) mgr Krzysztof Czarnecki
Klauzula informacyjna (83kB) pdf
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (75kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 marca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 marca 2019, 13:51:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644