Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów gminy, działalności gospodarczej i archiwum

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 07 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 7 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2018 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.12.2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielka Nieszawka zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów gminy, działalności gospodarczej i archiwum.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1)      Iwona Głowacka – zastępca Wójta Gminy -  przewodnicząca komisji,
2)      Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji,
3)      Ewa Wróblewska-Kucharska – członek komisji.
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.

§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, zostaną określone w ogłoszeniu.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof CzarneckiS.2110.9.2019
   
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. obsługi organów gminy, działalności gospodarczej i archiwum
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełny etat)

 

I.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie/wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na obsadzanym stanowisku,
 7. umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu.

II. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w administracji,
 2. doświadczenie w pracy w zakresie związanym z obsługą organów gminy, działalności gospodarczej lub archiwum.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
 1. udział w sesjach rady gminy, sporządzanie protokołów i rejestracja oraz archiwizacja zapisu dźwiękowego i audio-wizualnego z posiedzeń,
 2. prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk rady i wójta oraz udostępnianie ich zainteresowanym,
 3. koordynacja i przygotowanie odpowiedz na interpelacje i wnioski radnych,
 4. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
 5. przekazywanie uchwał, stanowisk, wyciągów z protokołów na poszczególne stanowiska pracy, w tym kompletu uchwał i stanowisk na stanowisko Sekretarza gminy,
 6. przekazywanie uchwał odpowiednio do Wojewody lub RIO, albo innych organów lub instytucji zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 7. przygotowanie uchwał i innych dokumentów w edytorze aktów prawnych w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub uzyskania opinii RIO, 
 8. współpraca z sołtysami i radami sołeckimi, w tym obsługa zebrań sołeckich, przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich, powiadamianie o terminach zebrań sołeckich.
 9. obsługa imprez organizowanych przez Radę Gminy, wójta.
 10. prowadzenie biura Rady Gminy,
 11. przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy wraz z ich pisemnym uzasadnieniem oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
 12. rejestracja działalności gospodarczej oraz wykonywanie wszelkich zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej,
 13. prowadzenie archiwum zakładowego
IV.  Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
 1. Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
 4. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 5. Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. ze zm.).
 6. Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku.
 7. Warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane przez Wójta Gminy.
 8. Postanowień pkt. 5-7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

V.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. mile widziane referencje,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VI. Termin składania dokumentów.
Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów gminy, działalności gospodarczej i archiwum” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice - w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych   lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
   
VII.  Dodatkowe informacje.
 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
 2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
                                                                                                      (-) Krzysztof Czarnecki

Klauzula_informacyjna (83kB) pdf
Kwestionariusz_osobowy (37kB) word
Klauzula_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych (75kB) pdf
Oświadczenia (30kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (7 sierpnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (7 sierpnia 2019, 13:45:59)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (7 sierpnia 2019, 14:12:18)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij