2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 25 czerwca 2019 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 17 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.  
2. Pożegnanie proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Małej Nieszawce.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2018 rok (druk nr 1),
Druk nr 1 (1977kB) pdf
b) powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce (druk nr 2),
Druk nr 2 (422kB) pdf
c) powołania skarbnika gminy (druk nr 3).
Druk nr 3 (422kB) pdf
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 (druk nr 4).
Druk nr 4 (874kB) pdf

Przerwa


6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Wielka Nieszawka za 2018 rok (druk nr 5). 
Druk nr 5 (5144kB) pdf
7. Debata nad raportem o stanie gminy: głosy radnych, głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi za rok 2018 (druk nr 6).
9. Absolutorium dla Wójta za 2018 rok:
Druk nr 6 (318kB) pdf
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok (radni otrzymali w dn. 19 marca 2019 r.),
b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 25 kwietnia 2019 r.),
c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 19 marca 2019 r.),
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2018,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2018 (druk nr 7), 
Druk nr 7 (159kB) pdf
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok (druk nr 8).
Druk nr 8 (203kB) pdf

Przerwa
 
10.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
11.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
12.  Interpelacje i wolne wnioski.
13.  Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (17 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (18 czerwca 2019, 23:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118