2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 26 listopada 2019 r.

                                                                           Wielka Nieszawka, dn. 18 listopada 2019 roku 
 
RES.0002.XIV.1.2019                                                    
                                                                                      
                                                                                    
 
                                                                                    
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu
26 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury
w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z:
a)      XIII sesji, która odbyła się w dniu 29 października 2019 roku,
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażania zgody na nabycie 3/10 udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 58/12 i 58/13) (druk nr 1),
b) wyrażania zgody na nabycie 1/10 udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 58/12 i 58/13) (druk nr 2),
c) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (druk nr 3),
d) określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego(druk nr 4),
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 5),
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 6),
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2020 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 7),
h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka (druk nr 8),
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9).
4. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podatku leśnego (druk nr 10).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2018/2019 (druk nr 11).
 
Przerwa
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.
                                          
 
Przewodniczący Rady Gminy 
(-) mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 listopada 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (19 listopada 2019, 07:08:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392