Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych (umowa na zastępstwo) nr 3


Wielka Nieszawka, 16 lipca 2020 r.
S.2110.5.2020
 
   
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełny etat, umowa na zastępstwo)
 
I.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie/wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na obsadzanym stanowisku,
 8. umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w administracji,
 2. doświadczenie w pracy w zakresie związanym z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych,
 3. doświadczenie w pracy w zakresie związanym z zakresu zamówień publicznych.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
 1. Podejmowanie działań w celu pozyskania dla Gminy środków finansowych za źródeł zewnętrznych, w tym: inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach celem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy pomocowych, w szczególności UE, poprawne i terminowe przygotowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi pozyskania dotacji krajowych i zagranicznych środków pomocowych, szczególnie z UE, przestrzeganie warunków wykorzystania środków pomocowych, w tym z UE,
 2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zorganizowania przetargów, ustalania wartości przedmiotu zamówienia, propozycji zastosowania prawidłowego trybu.
 
IV. Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
 1. Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
 3. Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
 4. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 5. Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 6. Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku.
 7. Warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane przez Wójta Gminy.
 8. Postanowień pkt. 5-7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 
V.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej - własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. mile widziane referencje,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 
VI.  Termin składania dokumentów:
 1. Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice - w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  
VII.  Dodatkowe informacje.
 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
 2. Zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Klauzula_informacyjna (83kB) pdf
Klauzula_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych (75kB) pdf
Kwestionariusz_osobowy (37kB) word
Oświadczenia (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (16 lipca 2020)
Opublikował: Sławomir Błach (16 lipca 2020, 08:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167