2020

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2020

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pt.: "Razem dla Mieszkańców".

Niniejsza oferta została zamieszczona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na okres 7 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, [...]

Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia

W interesie publicznym wnosimy o:1. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańcówprzed elektroskażeniem.2. zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do:a.) wykonania Uchwały;b.) opublikowania [...]

Wniosek i petycja - Płatności bezgotówkowe

II) Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - [...]

Zerowe prowizje od wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu.

W ramach umowy ramowej rachunków i usług bankowych zawartą pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi a Bankiem Millenium S.A. uzyskano dodatkową usługę polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat [...]

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023

Wielka Nieszawka, 27.01.2020 r. Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023. Głównym powodem aktualizacji [...]

metryczka