2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 68/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela/ Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 z późniejszymi zmianami/ i § 5 Uchwały Nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się środki na dodatki motywacyjne dla Dyrektorów szkół:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce-30 % wynagrodzenia zasadniczego,

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach - 30 % wynagrodzenia zasadniczego

- Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach - 30 % wynagrodzenia zasadniczego

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01stycznia 2005 do dnia 31 marca 2005 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (22 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 10:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664