2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 71/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Pomieszczenia w szkołach udostępnione są na podstawie właściwych umów najmu, zawieranych przez dyrektorów szkół w ramach posiadanych pełnomocnictw.

2. Wysokość stawek czynszu ustalana jest przez Wójta Gminy do końca stycznia danego roku.

§2.

Ustala się stawki najmu pomieszczeń w szkołach określonych § 1 według Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

1. Ustala się opłatę za wynajem pomieszczeń Urzędu Gminy- Ośrodek Kultury w Małej Nieszawie, oraz zasady wypożyczania kamery dla mieszkańców gminy według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Na wniosek organizacji społecznych, partii politycznych lub osób fizycznych wnioskujących o korzystanie z Sali w celach niekomercyjnych Wójt Gminy może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 3 załącznik nr 2 pkt. 1 b.

§4.

1. Ustala się opłaty za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską S.A. w Toruniu znajdujących się w Szkole Podstawowej w Cierpicach oraz w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawie w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 pkt. 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wysokość czynszu za wynajem pomieszczeń na aptekę w Wielkiej Nieszawie określoną w Załączniku Nr 3 pkt.2 do zarządzenia.

3. Ustala się wysokość czynszu dzierzawnego za 1ha gruntu użytkowanego rolniczo według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 1/IV/2004 z dnia 26.01.2004.

§6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i Skarbnikowi Gminy.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem załącznika Nr 3, które wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005r.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 10:09:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772