2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXV/163/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok

 

Uchwała Nr XXXV/163 06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2006 roku

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 156 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 153, poz.1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420)

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za wykonanie budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 marca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (30 marca 2006, 14:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566