2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/177/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/177/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce.

        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Małej Nieszawce:

1. od pana Bogusława Dulińskiego, oznaczonych geodezyjnie numerami działek: 228/6 o pow. 0,0750 ha i 227/5 o pow. 0,0445 ha za cenę 23.620 zł ( dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych),

2. od pana Pawła Wiśniewskiego, oznaczonej geodezyjnie numerami działki 224/4 o pow. 0,0020 ha za cenę 243 zł ( dwieście czterdzieści trzy złote).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/177/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce

Do zakończenia budowy ścieżki rowerowej łączącej Małą Nieszawkę z Cierpicami pozostał odcinek pomiędzy ulica Prostą i Przemysłowa w Małej Nieszawce. Ponieważ negocjacje z PKP nie zakończyły się powodzeniem, proponowana trasa jest jedyna możliwą do zrealizowania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:54:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709