zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.15.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2019  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Część I Wybrano ofertę firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena brutto: 65 426,49 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 49/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Wybrano ofertę firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena brutto: 32 201,40 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden złotych 40/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.