Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (159)  |  Przetargi unieważnione (69)

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – w zakresie wyposażenia kuchni

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.22.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2019  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Obecny stan przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje na to, że niemożliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia w terminie przedstawionym w dokumentach przetargowych tj. do dnia 30.09.2019 r. W związku z powyższym w świetle art. 387 § 1 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), umowa o realizacja zadania była nieważna i dlatego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Zamawiający przewiduje niezwłoczne ogłoszenie nowego postępowania.