rok 2009

rok 2009

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39, art. 40, art. 46 pkt.1 oraz art.54 ust.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, [...]

Obwieszczeni wójta - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Firma Herring

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póź. zm.)informujeże w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach [...]

metryczka