Stanowisko nr 3/2010

Stanowisko nr 3/2010
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie: podatku leśnego


Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a:

  1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2011.

  2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2011r. będzie kwota 154,65zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010r. / M.P. Nr 78, poz. 970/. Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2011 będzie wynosił 34,023zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bronisław Krywionek

załącznik nr 1 (18kB) word


U z a s a d n i e n i e

do stanowiska nr 3/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie podatku leśnego


Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. nr 200, poz. 1682 z póżn. zm./ Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 154,65zł za 1m³ -Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2010 r. / MP nr 78, poz. 970 /.
Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5099ha proponuje się nie obniżać kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku zawiera załącznik nr 1.metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 października 2010)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 stycznia 2011, 09:37:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1383