Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze, zastępcy głównego księgowego


Wielka Nieszawka, 16 stycznia 2020 r.
S.2110.2.2020
 
 
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełny etat)
 

I.  Wymagania niezbędne:
 1. Posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne podyplomowe.
 6. Staż pracy – minimum 3 lata pracy w księgowości - preferowany w jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności: o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o pracownikach samorządowych, zasad inwentaryzacji, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kodeks postępowania administracyjnego, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie finansów.
 2. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.
 3. Biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów finansowo-księgowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
 1. Księgowanie dochodów) Gminy i Urzędu rzetelnie, na bieżąco i terminowo oraz zgodnie z wymogami przepisów o rachunkowości,
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym,
 3. Nadzór nad rozliczeniem podatku VAT naliczonego i należnego,
 4. Udział w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowo-finansowej,
 5. Udział w kontroli finansowej w Urzędzie oraz kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 6. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dochodów i wydatków bieżących ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu,
 7. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym oraz dekretacja dokumentów księgowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych przez Urząd,
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,
 9. Nanoszenie planów dochodów i wydatków oraz ich zmian zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dot. Urzędu Gminy
 10. Przygotowanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy,
 11. Kontrola formalno – rachunkowa sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy,
 12. Zastępstwo Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności,
 13. Załatwianie innych spraw służbowych doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
 1. Praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
 3. Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 4. Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 5. Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku.
 6. Warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane przez Wójta Gminy.
 7. Postanowień pkt. 5-7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

V.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej - własnoręcznie podpisany
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. mile widziane referencje,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa wymaganego w nin. ogłoszeniu,,
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

VI.  Termin składania dokumentów:
 1. Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze, zastępcy głównego księgowego” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice - w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  
VII.  Dodatkowe informacje:
 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
 2. zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (16 stycznia 2020)
Opublikował: Sławomir Błach (16 stycznia 2020, 12:17:19)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (29 maja 2020, 08:25:42)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473