2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XII/37/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku.

UCHWAŁA NR XII / 37 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07 września 2007 rok

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 ,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,     Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz Nr 187, poz. 1381)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/19/2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VIII/23/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r. i Nr XI/34/2007 z dnia 16 lipca 2007 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/V/2007 z dnia 30 marca 2007 r. i  Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości “10.068.980,00” zastępuje się sumą  “10.250.842,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “16.046.980,00” zastępuje się sumą “16.228.842,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII / 37 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 07 września 2007 rok

                                                                                                            ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ

ROZDZ.

PARAGR.

T R E Ś Ć

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

PLAN PO

ZMIANACH

1

2

3

4

5

6

7

758

 

75814

 

 

0920

RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Pozostałe odsetki

 

 

150.042,00

 

 

-

848.900,00

848.900,00

848.900,00

852

 

85295

 

 

2030

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

25.422,00

 

 

 

 

-

 

104.184,00

104.184,00

104.184,00

             

854

 

85415

 

 

2030

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

6.398,00

 

 

 

-

79.603,00

21.001,00

21.001,00

R A Z E M :

 

181.862,00

-

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            (-) Bronisław Krywionek

 

                                                                     Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/37/2007

                                                                                   Rady Gminy Wielka Nieszawka

                                                                                           z dnia 7 września 2007 r.

                                                                                                           ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

DZIAŁ

ROZDZ.

PARAGR.

T R E Ś Ć

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

PLAN PO

ZMIANACH

1

2

3

4

5

6

7

010

 

01010

 

 

 

6050

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

405.000,00

 

 

 

-

1.753.000,00

1.753.000,00

 

1.753.000,00

600

 

60016

 

 

4010

4110

4120

4280

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług zdrowotnych

 

 

19.200,00

3.700,00

500,00

542,00

 

 

-

-

-

-

23.942,00

23.942,00

19.200,00

3.700,00

500,00

542,00

             

750

 

75022

 

 

4300

4410

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RADY GMIN

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

-

1.000,00

 

 

1.000,00

-

10.000,00

10.000,00

9.000,00

1.000,00

801

 

80101

 

80110

 

 

6050

 

4270

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

GIMNAZJA

Zakup usług remontowych

 

 

-

 

5.000,00

 

 

293.900,00

 

-

21.100,00

6.100,00

6.100,00

15.000,00

15.000,00

852

 

85295

 

 

3110

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Świadczenia społeczne

 

 

25.422,00

 

 

-

205.422,00

205.422,00

205.422,00

854

 

85415

 

 

3110

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Świadczenia społeczne

 

 

6.398,00

 

 

-

21.898,00

21.898,00

21.898,00

900

 

 

90095

 

 

 

6060

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

10.000,00

 

 

 

-

115.500,00

115.500,00

115.500,00

R A Z E M :

476.762,00

294.900,00

 

                                                                                        Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                              (-) Bronisław Krywionek

 

                                                                Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII / 37 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 07 września 2007 rok

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

LP.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ŁĄCZNE KOSZTY

FINANSOWE

PLANOWANE WYDATKI W 2007 R.

1

2

3

4

5

6

7

1.

010

01010

6050

Gminna sieć kanalizacyjna

 

-

1.528.000

2.

010

01010

6050

Gminna sieć wodociągowa

 

-

225.000

3.

600

60016

6050

Inwestycje drogowe:

-asfaltowanie dróg, chodniki, plac zabaw

-

850.000

4.

700

70005

6050

Wykup gruntów

-

40.000

5.

801

80101

6050

Budowa boiska szkolnego przy szkole w Cierpicach

-

6.100

6.

900

90015

6050

Oświetlenie ulic gminnych - projekty

 

-

53.000

7.

900

90095

6060

Zakup zestawu do odśnieżania

-

110.000

8.

900

90095

6060

Zakup miernika parametrów instalacji

-

5.500

             

9.

921

92109

6050

Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury

 

-

1.375.000

10.

926

92605

6050

Centrum Sportu i Rekreacji

 

28.000.000

1.056.500

11.

926

92605

6050

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka u.l. Leśna 1 wg programu “Blisko Boisko”

 

-

 

13.500

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

5.262.600

Przewodniczący Rady Gminy                                 

 (-) Bronisław Krywionek                                      

 

U Z A S A D N I E N I E

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu i korekta zadań inwestycyjnych wynika z:

- zmiany kwot dotacji na zadania własne określonych decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,

- faktu zatrudnienia pracowników na roboty publiczne,

- nie zakwalifikowania się na środki zewnętrzne na budowę boiska przy szkole w Cierpicach.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odstępuje się od wykonania boiska przy szkole podstawowej w Cierpicach z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy środków zewnętrznych na realizację programu (za wysokie dochody na jednego mieszkańca).

W związku z powyższym proponuje się przesunąć środki na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w M. Nieszawce oraz na działce nr 101/8 przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce i uaktualnić załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych.

W rozdziale “drogi publiczne gminne” zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia pracowników publicznych za których wynagrodzenie i składki ZUS otrzymamy refundację z Urzędu Pracy.

Zgodnie z umową część refundowanej kwoty może być przekazana dopiero w następnym roku budżetowym.

Ponadto proponuje się podwyższyć środki na remont schodów w Gimnazjum z uwagi na zwiększenie się zakresu robót oraz na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg i chodników i dokonać przesunięć między paragrafami w rozdziale “rady gmin”.

Zwiększone wydatki proponuje się pokryć wyższymi dochodami z odsetek na rachunkach bankowych.

Natomiast dotacje zostały włączone do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie:

  • 25.422,00 zł realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  • 3.283,00 zł zakupu podręczników dla szkół podstawowych,
  • 3.115,00 zł zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Po dokonaniu powyższych zmian budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększy się o kwotę 181.862,00.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 września 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (13 września 2007, 09:05:32)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (13 września 2007, 10:39:28)
Zmieniono: dodanie zał. 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 676