2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XII/38/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania KomisjiStatutowo-Regulaminowej.

 

Uchwała Nr XII/38/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U z 2001 r. . Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,       Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,    Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.,128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz § 28 ust.1 pkt. 4 i § 29 pkt. 4 Statutu Gminy Wielka Nieszawka

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/6/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Statutowo - Regulaminowej § 1 otrzymuję brzmienie:

“ Powołuje się Komisję Statutowo – Regulaminową w składzie:

  1. Czapiewska Brygida
  2. Przewięźlikowski Józef
  3. Dąbrowski Józef ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 września 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (13 września 2007, 11:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659