2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIII/39/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XIII / 39 /2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie: art. 30 ust. 1i 3 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001, nr 46, poz. 499, nr 74, poz. 786, nr 154, poz. 1802, Dz.U. z 2002 r. nr 14, poz. 128, nr 127, poz. 1089nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2003 r., nr 57, poz. 507, nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 219, Dz.U. z 2005 r. nr 140, poz. 1173, Dz.U. z 2006 r. nr 218,poz. 1592, Dz.U. z 2007 r. nr 112,poz. 766) ) na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka, uchwala się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku na obszarze gminy Wielka Nieszawka tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz ustala się jego numer, granicę, a także siedzibę obwodowej komisji według poniższej tabeli:

Numer obwodu

głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 18

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XIII/39/2007 z dnia 13 września 2007r.

Zgodnie z art. 30 ust 1 i 3 oraz art. 10 ust.2 pkt 1a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów , tj. 21.10.2007 r. będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborców.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów przebywać będzie ponad 50 wyborców (na podstawie informacji dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce). Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

W związku z faktem, że wybory zarządzone na dzień 21.10.2007 r. są wyborami przedterminowymi, skróceniu ulęgają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, w tym utworzenia obwodu głosowania w zakładach pomocy społecznej ( termin do 38 dnia przed dniem wyborów, tj. do 13 września 2007 r.).

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 września 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 września 2007, 09:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826