2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIV/40/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

Uchwały Nr XIV/40/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji 2008-2011.

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki tajnego głosowania zawarte w protokóle Komisji Skrutacyjnej z wyborów na ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych , Rada Gminy Wielka Nieszawka stwierdza, że ławnikiem wybrany został Pan Bronisław Bronicki.

§ 2. Wybrany ławnik podejmie działalność z dniem 1 stycznia 2008 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wielka Nieszawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

() Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/40/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku.

Wybór ławników do Sądów Okręgowych oraz Sądów Rejonowych zgodnie z art. 160. § 1. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tego sądu - w głosowaniu tajnym. Zgodnie art. 161. § 1. Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin ustala kolegium sądu okręgowego; liczbę ławników do poszczególnych sądów rejonowych ustala po zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów.

Przewodniczacy Rady Gminy

() Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 12:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672