2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIV/44/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

 

U C H W A Ł A Nr XIV/44/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej od pani Urszuli Rokickiej, oznaczonej geodezyjnie numerem działek 235/4; 235/16; 235/22 obręb Mała Nieszawka, o powierzchni łącznej 0,0969 ha, za cenę 969,00 zł. (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/44/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku.

Pani Urszula Rokicka wystąpiła z wnioskiem o wykupienie gruntu w Małej Nieszawce oznaczonego geodezyjnie numerami działek 235/4, 235/16 i 235/22 o łącznej powierzchni 969 m². Proponowana cena za 1 zł za 1 m². Działki te stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe do działek budowlanych.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 13:28:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681