2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIV/47/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

 

Uchwała Nr XIV/47/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

         Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, z 2003r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. nr 153, poz.1271, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz DzU. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974) oraz art. 13 ust.1 i art. 28 ust.1 ustawy gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, nr 220 poz. 1600 i 1601 oraz Dz.U. z 2007r. nr 69 poz. 468)z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 7,7114 ha stanowiącej własność Gminy Wielka Nieszawka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 282/5, obręb Brzoza, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 68406.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/47/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Po przeprowadzonych w 2007r. przetargach na roboty budowlane w gminie została stwierdzona tendencja wzrostu cen na rynku budowlanym w stosunku do kosztorysów inwestorskich opracowywanych na bazie cen z okresów poprzedzających realizację inwestycji. Wzrost cen na rynku budowlanym jest zjawiskiem ogólnopolskim, szczególnie obserwowanym w ostatnim roku. W związku z tym aby zwiększyć fundusze na realizacje kolejnych gminnych inwestycji należy przystąpić do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 14:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576