2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIV/48/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

UCHWAŁA NR XIV / 48 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 rok

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 ,poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974)oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/19/2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VIII/23/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r., Nr XI/34/2007 z dnia 16 lipca 2007 rok i Nr XII /37/2007 z dnia 07 września 2007 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/V/2007 z dnia 30 marca 2007 r. i Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości “10.250.842,00” zastępuje się sumą “10.708.231,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “16.228.842,00” zastępuje się sumą “16.876.231,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 3:

a) kwotę deficytu w wysokości “5.978.000,00” zastępuje się kwotą w wysokości “6.168.000,00”

b) kwotę przychodów w wysokości”5.978.000,00” zastępuje się kwotą “6.168.000,00” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

U Z A S A D N I E N I E     UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne określonych decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz na zadania zleconena wybory do Sejmu i Senatu.

Ponadto została włączona rekompensata utraconych dochodów z PFRON tytułem podatku w zakładach pracy chronionej.

Zwiększone wydatki proponuje się pokryć wyższymi dochodami z odsetek na rachunkachbankowych oraz wyższymi dochodami z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Po stronie wydatków dotacje na zadania własne zostały włączone do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie:

  • 5.000,00 zł kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  • 1.347,00 zł zakupu podręczników dla szkół podstawowych,
  • 385,00 zł zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • 1.924,00 świadczeń o charakterze socjalnym,
  • 4.859,00 wycieczki realizowanej w ramach programu edukacyjnego do miejsc pamięci narodowej przez szkołę w M.Nieszawce

Nie zostały włączone środki z dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej oraz na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym ponieważ środki na powyższe cele zostałyuwzględnione już w przyjętym budżecie na 2007 rok.

Proponuje się zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum z uwagi na zwiększenie się ilości nauczycieli dyplomowanych oraz w związku z przejściem nauczycieli na urlop zdrowotny.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki w celu przekazania do WFOŚ tyt. opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 457.389,00 zł a po stronie wydatków o 647.389,00 zł.

Natomiast niedobór w wysokości 190.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521