2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XIV/49/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

U C H W A Ł A NR XIV/49/2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007r.

w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 / art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847/

Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków     - 0,66zł od 1m2 powierzchni

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjnelub elektrowni wodnych                 - 3,74zł od 1 ha powierzchni

c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego      - 0,16zł od 1 m2 powierzchni

d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przezorganizacje pożytku publicznego - 0,35zł od 1 m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych       - 0,55zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                     - 16,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym         - 8,86zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych        - 3,84zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie             - 3,28zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej 200m2                    - 6,37zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2 % ich wartości

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców z wyjątkiem gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych , osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1/ grunty zajęte na :

a/ plebanie,

b/ cmentarze wojenne,

2/ budynki plebanii.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody stanowiące własność gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców.

§ 3.

Traci moc uchwała nr IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XIV/49/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póżn. zm./ Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym Rada Gminy Wielka Nieszawka, w drodze uchwały , określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 14:34:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634