2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XIV/51/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

 

Uchwała Nr XIV/51/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku.

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz..717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337), art. 4 pkt.32, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425,Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz.571, Nr 115,poz.789, Nr 165, poz. 1171) oraz art. 4,ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz.U. Nr 165, poz. 1171)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Powiadomić Panią Mirosławę MierzwińskąSkarbnika Gminy Wielka Nieszawka o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. – w terminie 3 miesięcy od doręczenia powiadomienia.

2. Poinformować osobę wskazaną w ust. 1, że skutkiem niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest pozbawienie tej osoby pełnienie funkcji publicznej z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/51/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218 poz.1592 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 roku Nr 25, poz.162) do grupy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami jest skarbnik gminy. Wobec faktu, iż organem właściwym do powiadomienia o konieczności złożenia oświadczenia jest Rada Gminy należy podjąć przedmiotową uchwałę.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (26 października 2007, 14:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599