2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XV/52/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

 

Uchwała Nr XV/52/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38 poz 261) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 700,00 zł ( słownie : siedemset złotych) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu:

1) Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce - 5,00 zł

2) Szkoła Podstawowa w Cierpicach - 5,00 zł

3) Gimnazjum w Cierpicach - 5,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się poszczególnym Dyrektorom Szkół i Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/13/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/52/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

 

W związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia do wysokości 1.126 zł ( wzrost o 190 zł) należy podwyższyć wynagrodzenie pracowników obsługi szkół dlatego przedkłada się projekt uchwały, uregulować powyższą kwestię. Projekt uchwały został opracowany na wniosek dyrektorów szkół.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 listopada 2007, 12:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622