2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XV/54/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

 

UCHWAŁA NR XV / 54 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 rok

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,      Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974)oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/19/2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VIII/23/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r., Nr XI/34/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr XII /37/2007 z dnia 07 września 2007 r. i Nr XIV/48/2007 z dnia 24 października 2007 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/V/2007 z dnia 30 marca 2007 . i Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości “10.708.231,00” zastępuje się sumą “11.040.440,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “16.876.231,00” zastępuje się sumą “16.940.641,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 3:

a) kwotę deficytu w wysokości “6.168.000,00” zastępuje się kwotą w wysokości “5.900.201,00”

b) kwotę przychodów w wysokości”6.168.000,00” zastępuje się kwotą “5.900.201,00” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E     UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2007 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne oraz na zadania zlecone określonych decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Ponadto zostały włączone środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy zgodnie z pismem ST3-4822-1/2007 Ministra Finansów z dnia 26.10.07 r.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została włączona dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową Nr RG.II-3042-FOGR-76/2007.

Po stronie wydatków dotacje na zadania zlecone i własne zostały włączone do wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 3.000,00 zł kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 416,00 zł świadczeń o charakterze socjalnym,

- 7.458,00 zł na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego

- 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- 1.252,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze.

Nie zostały włączone środki z dotacji na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” ponieważ środki na powyższe cele zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2007 rok.

Proponuje się zwiększyć wydatki na zakup energii (zakup wody z Toruńskich Wodociągów), ponieważ zwiększyła się ilość odbiorców wody.

Ponadto proponuje się przenieść wydatki między zadaniami inwestycyjnymi tj. ze zmniejszonych wydatków na sieć kanalizacyjną zabezpieczyć środki na wyposażenie obiektu po Ośrodki Kultury.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 332.209,00 zł a po stronie wydatków o 64.410,00 zł.

Natomiast niedobór budżetu w wyniku dokonanych zmian ulegnie zmniejszeniu o kwotę 267.799,00 zł i wyniesie 5.900.201,00 zł.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (30 listopada 2007, 13:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501