2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XV/55/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

 

U C H W A Ł A NR XV/55/2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka

        Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218/ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747 / Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. /M. P. Nr 77 , poz. 831 / obniża się z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 48,00zł za 1q.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

U z a s a d n i e n i e

uchwały nr XV/55/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z póżn. zm. / Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r. / M.P. nr 77, poz. 831 / wynosi 58,29zł/1q.

Rada Gminy Wielka Nieszawka korzystając z uprawnienia obniżyła cenę skupu żyta.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (3 grudnia 2007, 08:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618