2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XV/56/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

 

U C H W A Ł A NR XV/56/2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów,

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,  poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218/ art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225,  poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847/ Rada Gminy Wielka Nieszawka   u c h w a l a,    co następuje :

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Wielka Nieszawka opłatą od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00  zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. Opłaty nie pobiera się :

1) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celach pilnowania gospodarstw domowych – po jednym na każde gospodarstwo domowe,

2) z tytułu posiadania szczeniąt w wieku do 3 miesięcy.

§ 4. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 5. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku . W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego , opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 6. Opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub przesłać przekazem na rachunek Gminy

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U z a s a d n i e n i e

uchwały Nr XV/56/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie opłaty od posiadania psów.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych od 01.01.2008r. dotychczasowy podatek od posiadania psów zostanie zastąpiony opłatą od posiadania psów.

Rada Gminy ma możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty od posiadania psów.

Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2007r. Minister Finansów ustalił górną stawkę kwotową opłaty od posiadania psów . Jej maksymalna stawka nie może przekroczyć 100zł rocznie od jednego psa.

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwaliła opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty od posiadania psów pozostaje na poziomie roku 2007 tj 35,00zł od jednego psa i stanowi 35% górnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (3 grudnia 2007, 08:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698