2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XVI/58/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XVI/58/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 218/8 i 218/21)

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy:

  • Zapole ulicy obejmującej działkę o nr 218/8

  • Działkowa ulicy obejmującej działkę o nr 218/21

położonym we wsi Mała Nieszawka, na terenie gminy Wielka Nieszawka, których przebieg został wskazany w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/57/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Mała Nieszawka (działki 218/8 i 218/21).

W związku z zaawansowaniem prowadzonych prac budowlanych na działkach przyległych do dróg oznaczonych numerami działek 376/11 i 376/4 konieczne jest nadanie nazw ulicom i ustalenie adresów poszczególnych posesji.

Rada Sołecka pismem z dnia 6.12.2007 r. zaproponowała nazwy: Działkowa i Zapole.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 09:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627