2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XVI/59/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA NR XVI/59/2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 grudnia 2007 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

     Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia          26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689 i        Nr 158, poz. 1103) w uzgodnieniu z:

Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału

uchwala się co następuje:

         § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka, zwany dalej regulaminem, który określa:

1)wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

           § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. Nr 43 poz. 283 oraz 2007 r. Nr 56 poz. 372 )

2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103 );

3) wynagrodzenie zasadnicze – należne danemu nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

5) klasa – należy przez to rozumieć też oddział przedszkolny.

6) nauczycielach bez bliższego określenia, także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

           § 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

          § 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc – jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

           § 5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa  § 6 rozporządzenia.`

2. Dodatki motywacyjne nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, we współpracy z rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

c) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

e) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

h) wyniki wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,

i) pozyskiwanie środków zewnętrznych, sponsorów z przeznaczeniem na powiększenie majątku szkoły.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych z udziałem uczniów,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 3.

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany do wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres , na który przyznano dodatek nie może obejmować miesięcy z różnych lat kalendarzowych. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego wymaga uzasadnienia.

7. W projekcie budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2008 przewiduje się 5 % dodatku motywacyjnego w naliczeniu na zatrudnionych nauczycieli.

8. Dodatek motywacyjny jest wypłacany “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

             § 6. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły wynosi 500,00 zł miesięcznie.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wykonujących zadania:

1) opiekuna stażu – wynosi 30,00 zł miesięcznie;

2) wychowawcy klasy – wynosi 55,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że dodatek ten dla wychowawców oddziałów przedszkolnych wynosi 60,00 zł miesięcznie;

doradcy metodycznego lub konsultanta – wynosi 30,00 zł miesięcznie.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska dyrektora lub wykonywania zadań, za które dodatek ten przysługuje.

4. Jeżeli stanowisko lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

5. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innego nauczyciela, jeżeli nieobecność tego nauczyciela trwa dłużej niż 1 miesiąc.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał – z innych powodów - pełnienia obowiązków, do których dodatek funkcyjny jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub jej warunki organizacyjne, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, liczbę uczniów i oddziałów.

8. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli danej szkoły przyznaje dyrektor szkoły.

9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest “z góry”, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

              § 7. 1. Za godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowanych zastępstw doraźnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, z zastosowaniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczyciela.

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane;

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności, w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, traktuje się, jak godziny faktycznie odbyte.

3. Za faktycznie przepracowane, uznaje się również godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub w dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z “dołu”.

              § 8. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio      § 7.

             § 9. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się “z dołu” w terminie wypłaty wynagrodzenia. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

              § 10. 1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy;

2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

3. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel, który osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na tle osiągnięć innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka.

4. W przypadku dyrektora szkoły, podstawą przyznania nagrody mogą być również osiągnięcia z zakresu:

1) tworzenia warunków do postępu pedagogicznego,

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły,

3) organizacji pracy,

4) administrowania nieruchomością.

5. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka może otrzymać nauczyciel posiadający co najmniej nagrodę dyrektora szkoły.

6. Uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczycieli – przysługuje dyrektorom szkół.

7. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla dyrektorów szkół przysługuje:

1) radzie pedagogicznej,

2) radzie rodziców.

8. Wójt Gminy Wielka Nieszawka może przyznać nagrodę dyrektorom szkół także z własnej inicjatywy.

9. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka powinien zawierać wszystkie informacje, o których mowa w formularzu wniosku, ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uzasadnienie powinno zawierać osiągnięcia kandydata (zespołu) po otrzymaniu ostatniej nagrody (dyrektora, wójta, kuratora oświaty, ministra właściwego w sprawach oświaty) oraz określać rok, w którym miały miejsce.

10. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka w terminie do dnia 20 września 2008 r.

11. Nagrodę Wójta Gminy Wielka Nieszawka przyznaje się i wręcza z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innym terminie ustalonym przez Wójta.

12. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły.

13. Nagrody ze środków będących w dyspozycji Wójta przyznaje Wójt.

14. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

15. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, a wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły nie może przekraczać 100% tej stawki.

16. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

             § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

             § 12. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia             1 stycznia 2008 r.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/59/2007 Rady Gminy Wielka

 Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

    1. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Pani/ Panu .............................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................

Posiadane wykształcenie ...........................................................................................

...............................................................................................................................

miejsce zatrudnienia ..............................................................................................( pełna nazwa szkoły )

zajmowane stanowisko .............................................................................................

data i ocena pracy ....................................................................................................

staż pedagogicznej ..................................................................................................

stopień awansu zawodowego .....................................................................................

 

 

      1. Dotychczas otrzymane nagrody dyrektora, organu prowadzącego, kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej – rok otrzymania :

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

III. Osiągnięcia kandydata po otrzymaniu ostatniej nagrody :

Rok

Osiągnięcia

   

 

....................................   ......................................       ...........................................

Wielka Nieszawka dnia         pieczęć nagłówkowa                  podpis składającego wniosek

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/59/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku.

 

         W związku z art.30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły będący organem jednostką samorządu terytorialnego określa corocznie regulamin wynagradzania nauczycieli obowiązujący do 31 grudnia 2008 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 09:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547