2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

uchwała Nr XVI/60/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

 

Uchwała Nr XVI/60/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

      Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181,       poz. 1337 oraz z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218) oraz      art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.,              nr 256,       poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781, z 2005 r., nr 17, poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz.1532 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r.    nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz.791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz.1280 i    nr 181 poz.1292)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są:

1) uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka,

2) nauczyciele i pracownicy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

§ 2. 1.Za korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne osoby uprawnione ponoszą następujące opłaty:

1) uczniowie wymienieni w §1 pkt 1 pokrywają wyłącznie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków. Opłata za jeden posiłek nie może przekroczyć 0,36% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyliczone koszty zaokrągla się do pełnych złotych;

2) osoby wymienione w §1 pkt 2 pokrywają pełen koszt przygotowania posiłku.

2. Szczegółowego wyliczenia należności za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną odpowiednio uczniom i pozostałym uprawnionym do korzystania ze stołówki szkolnej osobom dokonuje dyrektor szkoły prowadzącej stołówkę szkolną w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w oparciu o dane dotyczące kosztów ponoszonych przez szkołę w celu wydania posiłku.

§ 3. Oprócz opłat o których mowa w §2 posiłki mogą być finansowane z:

1) wpłat rodziców (w tym opiekunów prawnych) uczniów wymienionych w §2 pkt 1

2) wpłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i innych ośrodków pomocy społecznej,

3) darowizn od sponsorów,

4) dotacji z budżetu państwa.

§ 4.Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc do 15-go dnia tego miesiąca, w sposób określony przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U z a s a d n i e n i e do uchwały nr XVI/60/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia     18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( art. 67a) - od dnia 1 stycznia 2008 roku w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów do wyłącznej właściwości organu prowadzącego szkołę (rady gminy) należy określenie zasad korzystania ze stołówki, w tym ustalenie odpłatności za posiłki oraz ustalenie kategorii osób, które będą mogły korzystać ze stołówki.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 09:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615