2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XVI/61/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

 

UCHWAŁA NR XVI / 61 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,      Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/19/2007 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 26 luty 2007 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VIII/23/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr X/28/2007 z dnia 28 maja 2007 r., Nr XI/34/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr XII /37/2007 z dnia 07 września 2007 r., Nr XIV/48/2007 z dnia 24 października 2007 r. i Nr XV/54/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/V/2007 z dnia 30 marca 2007 r. i Nr 39/V/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości “11.040.440,00” zastępuje się sumą “11.083.955,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “16.940.641,00” zastępuje się sumą “16.984.156,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI / 61 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ

ROZDZ.

PARAGR.

T R E Ś Ć

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

PLAN PO

ZMIANACH

1

2

3

4

5

6

7

758

 

75801

 

 

 

2920

RÓŻNE ROZLICZENIA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

1.000,00

 

 

 

-

1.882.442,00

1.882.442,00

 

1.882.442,00

801

 

80195

 

 

 

 

2030

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

1.500,00

 

 

-

19.359,00

19.359,00

19.359,00

852

 

85212

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWEZ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

 

1.262.133,00

1.199.238,00

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

2010

 

 

 

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

40.238,00

 

 

 

 

-

 

 

 

1.331,00

-

 

 

 

 

554,00

 

 

 

-

1.199.238,00

 

7.446,00

 

 

7.446,00

 

55.449,00

 

55.449,00

R A Z E M :

 

44.069,00

554,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI / 61 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

 

DZIAŁ

ROZDZ.

PARAGR.

T R E Ś Ć

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

PLAN PO

ZMIANACH

1

2

3

4

5

6

7

600

 

60016

 

 

4210

4300

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

5.000,00

-

 

 

-

5.000,00

48.000,00

48.000,00

35.000,00

13.000,00

700

 

70095

 

 

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakup usług pozostałych

 

 

6.000,00

 

 

-

16.000,00

16.000,00

16.000,00

750

 

75022

 

 

3030

4210

6060

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RADY GMIN

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

-

-

14.000,00

 

 

6.000,00

8.000,00

-

80.000,00

80.000,00

50.000,00

16.000,00

14.000,00

 

             

751

 

 

75101

 

 

 

 

75108

 

 

 

 

4110

4120

4210

 

 

4110

4120

4170

4210

4300

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR. I OCHRONY PRAWA

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

-

-

7,00

 

 

135,00

20,00

800,00

-

-

 

 

 

 

5,00

2,00

-

 

 

-

-

-

635,00

320,00

107,00

 

107,00

 

87,00

13,00

7,00

 

 

453,00

65,00

2.650,00

816,00

680,00

801

 

80101

 

 

3020

4210

4280

4300

 

4350

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

1.500,00

7.850,00

-

-

-

 

 

-

-

2.100,00

6.000,00

300,00

335.000,00

253.000,00

75.800,00

127.850,00

900,00

33.800,00

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

80195

4370

 

4410

4430

4740

 

 

4210

4280

4300

4430

 

4240

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

GIMNAZJA

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

POZOSTAŁA DZIAŁLANOŚĆ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

 

-

50,00

300,00

 

5.000,00

-

-

100,00

 

 

1.500,00

700,00

600,00

-

-

 

 

-

1.100,00

4.000,00

-

 

 

-

6.500,00

1.400,00

2.450,00

2.300,00

 

80.500,00

65.000,00

900,00

14.000,00

600,00

 

1.500,00

1.500,00

852

 

85212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZNIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Świadczenia społeczne

 

 

 

40.238,00

 

 

 

-

1.234.233,00

1.146.238,00

 

1.146.238,00

 

 

85213

 

 

 

85214

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Świadczenia społeczne

 

-

 

1.331,00

 

554,00

 

-

7.446,00

 

 

7.446,00

80.549,00

80.549,00

854

 

85401

 

 

4210

4300

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

5.000,00

-

 

 

-

5.000,00

42.800,00

42.800,00

28.000,00

14.800,00

921

 

92109

 

 

4300

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY

Zakup usług pozostałych

 

 

-

 

 

5.000,00

25.700,00

25.700,00

25.700,00

926

 

92604

 

 

4210

4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

4.000,00

-

 

 

-

4.000,00

14.640,00

14.640,00

14.000,00

640,00

 

R A Z E M :

 

92.831,00

 

49.316,00

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI / 61 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grud  nia 2007 rok

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

 

LP.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ŁĄCZNE KOSZTY

FINANSOWE

PLANOWANE WYDATKI W 2007 R.

1

2

3

4

5

6

7

1.

010

01010

6050

Gminna sieć kanalizacyjna

 

-

1.478.000

2.

010

01010

6050

Gminna sieć wodociągowa

 

-

225.000

3.

600

60016

6050

Inwestycje drogowe:

-asfaltowanie dróg, chodniki, plac zabaw

-

872.000

4.

700

70005

6050

Wykup gruntów

-

30.000

5.

750

75022

6060

Zestaw konferencyjny

-

14.000

6.

801

80101

6050

Budowa boiska szkolnego przy szkole w Cierpicach

-

6.100

7.

900

90015

6050

Oświetlenie ulic gminnych - projekty

-

53.000

8.

900

90095

6060

Zakup zestawu do odśnieżania

-

110.000

9.

900

90095

6060

Zakup miernika parametrów instalacji

-

5.500

10.

921

92109

6050

Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury

-

1.425.000

11.

926

92605

6050

Centrum Sportu i Rekreacji

28.000.000

1.056.500

12.

926

92605

6050

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Mała Nieszawka ul. Leśna 1 wg programu “Blisko Boisko”

-

13.500

 

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

 

5.288.600

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E    UCHWAŁY   ZMIENIAJĄCEJ   BUDŻET  GMINY  NA  2007 ROK.Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne oraz na zadania zlecone określonych decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Ponadto zostały zwiększone środki części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy zgodnie z pismem ST5-4822-27g/BKU/07 Ministra Finansów z dnia 22.11.07 r.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje na zadania zlecone i własne zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem na dofinansowanie:

  • 41.238,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
  • 1.331,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
  • 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.

Proponuje się zwiększyć wydatki na usługi związane z użyczeniem mieszkania na cele socjalne zgodnie z podpisaną umową ze Spółdzielnią “Zgoda”.

Ponadto proponuje się przenieść z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne kwotę 14.000,00 zł na zakup zestawu konferencyjnego dla obsługi Rady Gminy.

W celu właściwej realizacji budżetu dokonano również przesunięć między paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększy się o kwotę 43.515,00 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 10:08:36)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (22 stycznia 2008, 09:42:01)
Zmieniono: dodanie zał. nr 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647