2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA NR XVI / 62 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,      Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

.
Dochody budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym: dochody bieżące - 11.067.000,00 zł

dochody majątkowe - 13.000,00 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym : wydatki majątkowe - 2.696.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.921.905,00 zł

wydatki bieżące-pozostałe - 4.462.095,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 20010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 105.000,00 zł

2) celową w wysokości - 40.000,00 zł

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem na 4.

§ 5.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:dochody – 68.000,00 zł; wydatki – 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na kwotę - 54.000,00 zł

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 3.500.000,00 zł

2) wydatki - 3.200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnieniaciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,

b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2008 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U Z A S A D N I E N I E    PRZYJĘTYCH   WIELKOŚCI   DOCHODÓW

ORAZ  KIERUNKÓW  I  WYSOKOŚCI   WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2008 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

> ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),

> ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r.Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),

> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 rNr 41, poz. 399 z późn. zm.),

> rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),

> uchwała Rady Gminy Nr XIII/174/95 z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu z późn. zmianami

>Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 47/V/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku ,

> na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

> na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych

> na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2007 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,3 % w stosunku do 2007 r.zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2008 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwota rocznej subwencji ogólnej-oświatowej oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2008 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych

DOCHODY:

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2008 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2007 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 11.080.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Gospodarka mieszkaniowa:

-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej i apteki, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna:

- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu, specyfikacje),

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy,których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem UrzęduSkarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanychdecyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

Różne rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki

ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

WYDATKI:

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 11.080.000,00 i jest to budżet zrównoważony czyli dochody planowane są równe planowanym wydatkom.

Rolnictwo i łowiectwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Małej Nieszawce oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej sołectw – Wielka i Mała Nieszawka.

W 2008 r. planuje się wybudować sieć wodociągową kanalizacyjną:

1) Cierpice wodociąg dz. nr 59/10

2) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 48/15

3) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 169/9 Parkowa

4) Wielka Nieszawka wodociąg dz. nr 384/5

5) Wielka Nieszawka kanalizacja Spółdzielcza

6) Mała Nieszawka sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 228/18

7) Wielka Nieszawka ul.Toruńska

Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 25.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych – umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) oraz zakup dwóch muld.

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

W projekcie uwzględniono również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych tj.

  • ul. Olszynowa M. Nieszawka (projekt)
  • ul. Długa Cierpice (prace przygotowawcze)
  • ul. Kręta M.Nieszawka (utwardzenie)

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz projektu uchwały opracowanej przez Komisję Statutową w sprawie zasad ustalania wysokości diet dla radnych oraz sołtysów.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem i ponadto na wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji.

Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

Zaplanowano również środki na zakup 2 komputerów oraz programów komputerowych: finansowo-księgowy, płace, ewidencja gruntów oraz Elektroniczny Urząd.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacjibankowych oraz na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 15.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Ponadto zostały utworzone dwie rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

- zgodnie z wnioskiem tworzącego się Stowarzyszenia Wspierania Oświaty “Dewajtis” działającego w formie organizacji pożytku publicznego proponuje się zabezpieczyć 20.000,00 zł w formie rezerwy celowej na organizację Wyprawy Edukacyjnej do Włoch dla grupy łącznie z opiekunami około 200 osób.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, na dwie odprawy emerytalne oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.

Proponuje się również zabezpieczyć 25.000,00 zł na remont sali gimnastycznej oraz 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na boisko szkolne w Małej Nieszwce i 60.000,00 zł na wykonanie pomieszczeń na siłownię przy Gimnazjum w Cierpicach.

W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.

Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych. Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy. Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Proponuje się zwiększyć zatrudnienie o ½ etatu oraz zabezpieczyć środki na powyższy cel.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 210.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Ponadto proponuje się przeznaczyć 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia ul. Sosnowej w Cierpicach.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.

Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.

Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt.opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy oraz na zakup przecinarki do asfaltu (HUSQVARNA).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych.

Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2008 rok dotyczące nieutworzenia biblioteki publicznej funkcjonującej w formie instytucji kultury po stronie dochodów utworzono rozdz. biblioteki i zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury.

Utworzenie zgodnie z ustawą samodzielnej jednostki (Biblioteka Gminna) planuje się od drugiego półrocza 2008 roku.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą.

Ponadto proponuje się włączyć środki na prace przygotowawcze związane z przetargiem na budowę Centrum Sportu i Rekreacji

INWESTYCJE:

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2008 r. z budżetu gminy 2.696.000,00

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Cierpicach,

- prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy dróg i chodników

- projekt na boisko szkolne w Małej Nieszawce

- prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji oraz zakup przecinarki do asfaltu.

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18-12-2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Dział

Rozdział

§

Źródło dochodów

Plan

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

700 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

700 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

220 000,00

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

480 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

244 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

244 000,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

200 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

12 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000,00

710

Działalność usługowa

2 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

750

Administracja publiczna

65 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 000,00

0830

Wpływy z usług

2 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

655,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

655,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

655,00

Strona 1 z 3

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 679 186,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

12 000,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

12 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 219 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 980 000,00

0320

Podatek rolny

15 000,00

0330

Podatek leśny

220 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

4 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 224 500,00

0310

Podatek od nieruchomości

780 000,00

0320

Podatek rolny

50 000,00

0330

Podatek leśny

1 500,00

0340

Podatek od środków transportowych

180 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

12 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

200 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

88 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 135 686,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 085 686,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

50 000,00

758

Różne rozliczenia

3 041 959,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 942 738,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 942 738,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

555 666,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

555 666,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

543 555,00

0920

Pozostałe odsetki

543 555,00

801

Oświata i wychowanie

2 600,00

80195

Pozostała działalność

2 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 600,00

852

Pomoc społeczna

1 344 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 132 100,00

Strona 2 z 3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 132 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

57 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

28 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

62 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

62 000,00

85295

Pozostała działalność

57 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

57 000,00

R A Z E M :

11 080 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/62/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.


PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 430 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 423 000,00

4260

Zakup energii

460 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

963 000,00

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

01030

Izby rolnicze

2 000,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 000,00

600

Transport i łączność

330 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

330 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 000,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

70095

Pozostała działalność

10 000,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10 000,00

710

Działalność usługowa

17 500,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

15 500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750

Administracja publiczna

1 478 700,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 700,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

125 500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

90 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 240 700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

770 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 000,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000,00

4260

Zakup energii

26 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

68 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 200,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

7 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

18 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

15 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

75095

Pozostała działalność

34 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

655,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

545,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 800,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10 800,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

758

Różne rozliczenia

145 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

145 000,00

4810

Rezerwy

145 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 009 610,00

80101

Szkoły podstawowe

1 702 160,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

87 760,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 013 350,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

178 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

124 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

4260

Zakup energii

24 000,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 900,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

7 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

66 400,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

84 650,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 650,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 400,00

80110

Gimnazja

911 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

41 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

514 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

4260

Zakup energii

16 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

156 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

59 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 700,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

11 300,00

80148

Stołówki szkolne

129 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500,00

4260

Zakup energii

14 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 800,00

80195

Pozostała działalność

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 800,00

851

Ochrona zdrowia

75 000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

15 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

15 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

852

Pomoc społeczna

1 680 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 132 100,00

3110

Świadczenia społeczne

1 062 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

700,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85 000,00

3110

Świadczenia społeczne

85 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

50 000,00

3110

Świadczenia społeczne

50 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

189 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

136 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 200,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

85295

Pozostała działalność

210 000,00

3110

Świadczenia społeczne

210 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 295 750,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

278 000,00

4260

Zakup energii

140 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

90095

Pozostała działalność

1 017 750,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

238 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

97 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

55 800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 000,00

4430

Różne opłaty i składki

525 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 800,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 050,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

215 300,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

161 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 100,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00

92116

Biblioteki

54 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

54 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

1 361 185,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

16 185,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 185,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 345 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 345 000,00

 

 

 

 

 

 

R A Z E M ;

 

11 080 000,00

 

 

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/62/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WIELKA NIESZAWKA

 

LP.

PROGRAM/ZADANIE

TERMIN

ROZPOCZ.

TERMIN

ZAKOŃCZ.

WYDATKI

NA 2008 ROK

WYDATKI

NA 2009 ROK

WYDATKI

NA 2010 ROK

1

2

3

4

5

6

7

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

Kanalizacja gminy Wielka Nieszawka

Wodociągowanie gminy

 

 

 

2004

2004

 

 

 

2010

2010

 

 

 

832.000

131.000

 

 

 

600.000

200.000

 

 

 

600.000

200.000

 

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Inwestycje drogowe

Oświetlenie ulic

 

2000

2004

 

2010

2010

 

200.000

100.000

 

260.000

50.000

 

300.000

-

III

ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA

Centrum Sportu i Rekreacji

 

2006

 

2010

 

1.345.000

 

19.800.000

 

7.200.000

 

R A Z E M :

   

2.608.000

20.910.000

8.300.000

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

963 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

963 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

832 000,00

Gminna sieć kanalizacyjna

832 000,00

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

131 000,00

Gminna sieć wodociągowa

131 000,00

600

Transport i łączność

200 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

-prace projektowe i przygotowawcze do budowy chodnika przy ul. Długiej

200 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Wykup gruntów

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

72 000,00

80101

Szkoły podstawowe

12 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

Dokumentacja na boisko szkolne w M.Nieszawce

12 000,00

80110

Gimnazja

60 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

Budynek siłowni przy Gimnazjum w Cierpicach

60 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

106 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Wykonanie oświetlenia ulic

100 000,00

90095

Pozostała działalność

6 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

Zakup przecinarki do asfaltu

6 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

1 345 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 345 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 345 000,00

Centrum Sportu i Rekreacji

1 345 000,00

2 696 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

DOCHODY:

dzial

rozdzial

paragraf

T R E Ś Ć

PLAN NA 2008 ROK

710

Działalność usługowa

2 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

750

Administracja publiczna

63 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63 500,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

655,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

655,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

655,00

852

Pomoc społeczna

1 197 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 132 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 132 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

57 000,00

Razem: 1263255,00

 

WYDATKI:

dzial

rozdzial

paragraf

T R E Ś Ć

PLAN NA 2008 ROK

710

Działalność usługowa

2 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750

Administracja publiczna

63 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

700,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

655,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

545,00

852

Pomoc społeczna

1 197 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 132 100,00

3110

Świadczenia społeczne

1 062 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

700,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,00

3110

Świadczenia społeczne

57 000,00

Razem: 1263255,00

 

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1

2

3

4

5

750

 

75011

 

 

2350

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

 

6.000,00

852

 

85212

 

 

 

2350

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

 

3.000,00

R A Z E M:

6.000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK – “SZKOLNA AKCJA DOŻYWIANIA”

 

Stan środków obrotowych na początek roku

4 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 000,00

80148

Stołówki szkolne

4 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

4 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 000,00

80148

Stołówki szkolne

4 000,00

Przychody

68 000,00

801

Oświata i wychowanie

68 000,00

80148

0830

Stołówki szkolne

68 000,00

Koszty

68 000,00

801

Oświata i wychowanie

68 000,00

80148

4220

Stołówki szkolne

68 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Stan środków obrotowych na początek roku

1 100 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 100 000,00

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 100 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

1 400 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 400 000,00

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 400 000,00

Przychody

3 500 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 500 000,00

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 500 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3 500 000,00

Koszty

3 200 000,00

758

Różne rozliczenia

3 200 000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 200 000,00

4430

Różne opłaty i składki (zwrot nadwyżki na rzecz WFOŚiGW)

3 200 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 10:12:09)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (22 stycznia 2008, 12:08:56)
Zmieniono: dodanie zał.nr 6

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 690