2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/10/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej.

 

Uchwała Nr VI/10/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej.

Na podstawie art. 190 ust 1 pkt 1a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Gminy Wielka Nieszawka Pani Haliny Dąbrowskiej w dniu 28 grudnia 2006 r. wskutek nie złożenia w terminie określonym w art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

§ 2. Niniejszą uchwałę doręcza się niezwłocznie Pani Halinie Dąbrowskiej i przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/10/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej.

Na podstawie art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny jest obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania ( art. 24h ust. 4 ustawy). Radna Halina Dąbrowska złożyła ślubowanie ( podobnie jak pozostali radni gminy) w dniu 27 listopada 2006 r., zatem wskazany wyżej termin do złożenia przez nią pierwszego oświadczenia o stanie majątkowym upłynął w dniu 27 grudnia 2006 r. W świetle art. 190 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) nie złożenie w terminach określonych w odrębnych przepisach ,oświadczenia o swoim stanie majątkowym skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada gminy w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Termin ten ma charakter instrukcyjny, co oznacza iż rada mogłaby skutecznie podjąć taką uchwałę po upływie miesiąca. Uchwała rady stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego ma charakter deklaratoryjny i wywołuje skutki od dnia w którym nastąpiła przyczyna wygaśnięcia mandatu.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 lutego 2007, 14:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764