2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/12/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr VI/12/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96,poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 z 2005 r. Nr 10 poz. 71 i Nr 167 poz. 1397, 2006 r. Nr 97 poz. 674 ) u c h w a l a  się  co  następuje:

§ 1. Dodatek mieszkaniowy, zwany dalej “dodatkiem” przysługuje nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Gminę Wielka Nieszawka, z zastrzeżeniem, że jednemu nauczycielowi przysługuje nie więcej niż jeden dodatek.

§ 2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 3% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z jednej osoby;

2) 5% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z dwóch osób;

3) 8% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z trzech osób;

4) 10% miesięcznej płacy minimalnej – gdy rodzina nauczyciela składa się z czterech i więcej osób.

         2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę 0,50 zł i więcej zaokrągla się do pełnego złotego.

         3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów .

          4. nauczyciel u którego w ciągu roku 2007 zaistniała zmiana co do liczby członków rodziny uprawnionych do pobierania na nich dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły a dyrektor Wójta Gminy.

§ 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu również nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy oraz w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny

wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi szkoły – Wójt.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/12/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W związku z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organ prowadzacy szkoły będący jednostka samorządu terytorialnego określa corocznie regulamin w sprawie przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  obowiązujący do 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 09:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653