2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/13/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr VI/13/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 Nr 146, poz. 1222 i Nr 160 poz. 1343. z 2006 r. Nr 38 poz. 261) u c h w a l a  się,  co  następuje:

§ 1. Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania miesięcznych stawek wynagrodzenia w wysokości 600,00 ( słownie : sześćset złotych ) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu:

- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce - 5,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Cierpicach - 5,00 zł

- Gimnazjum w Cierpicach - 5,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się poszczególnym Dyrektorom Szkół i Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/118/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka 19 kwietnia 2001 rok w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/13/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy został przygotowany na wniosek dyrektorów szkół. Poprzednia uchwała dotyczaca ww. sprawy została uchwalona w 2001 r. W związku z dokonywanymi waloryzacjami płac pracowników obsługi w szkołach zapisy poprzedniej uchwały będą niezgodne z regulaminem wynagradzania i w związku z powyższym proponuje się podwyższyć kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania o 100,00 zł do kwoty 600,00 zł. Wartość jednego punktu proponuje się pozostawić na nie zmienionym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 10:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671