2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/14/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 165/3 i 169/9).

 

Uchwała Nr VI/14/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 165/3 i 169/9)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,n z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę Spokojna ulicy obejmującej działki nr 165/3 i 169/9, położonej we wsi Cierpice na terenie gminy Wielka Nieszawka, której przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/14/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Cierpice ( działki nr 165/3 i 169/9).

W związku z zaistniałymi podziałami działek w Cierpicach na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zaawansowaniem prowadzonych budów, konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji.

Zaproponowana przez przyszłych mieszkańców nazwa ulicy “ Spokojna” została w dniu 24.10.2006 r. zaopiniowana przez Radę Sołecką bez zastrzeżeń.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 10:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657