2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/15/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 86/3 i 84/11).

 

Uchwała Nr VI/15/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 86/3 i 84/11).

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337)

   u c h w a l a  się,  co  następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę Mennonitów ulicy obejmującej działki o nr 86/3 i 84/11, położonej we wsi Wielka Nieszawka na terenie gminy Wielka Nieszawka, której przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/15/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Wielka Nieszawka ( działki nr 86/3 i 84/11).

W związku z zaawansowaniem prowadzonych budów przyległych do dróg oznaczonych nr działek 86/3 i 84/11 konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji.

Rada Sołecka pismem z dnia 17.01.07 r. zaproponowała nazwę “ Mennonitów”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 10:35:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664