2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/17/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich.

Uchwała Nr VI/17/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)

u c h w a l a się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Bogdana i Ireny Kokockich, oznaczonej geodezyjnie numerami działek w obrębie Wielka Nieszawka: 223/5 o powierzchni 0,0489 ha i 223/25 o powierzchni 0,0439 ha za łączną cenę 3.712 zł. (trzy tysiące siedemset dwanaście złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/17/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich.

Pan Bogdan Kokocki wystąpił z wnioskiem o wykupienie gruntu w Wielkiej Nieszawce, oznaczonego geodezyjnie numerami działek: 223/5 i 223/25 o pow. łącznej 928 m². Działki te stanowią uzupełnienie ulicy Narcyzowej. Ich wykupienie jest niezbędne dla uporządkowania stanu własności dróg gminnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 10:47:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631