2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VI/18/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujacych wójtowi gminy.

 

Uchwała Nr VI/18/2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz.1223, Dz.U. z 2006 r., nr 39, poz. 272)

uchwala się, co następuje:

 

§1. Ustala się wysokość następujących składników wynagrodzenia przysługujących wójtowi Gminy Wielka Nieszawka:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.400 zł.

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.440 zł.

3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 6 grudnia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/18/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy.

Opinia radcy prawnego z dnia 15.01.2007

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 stycznia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (14 lutego 2007, 10:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712