2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr VII/19/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

 

UCHWAŁA NR VII / 19 / 2007

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 luty 2007 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.762.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.992.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.230.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4.230.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 92.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem na 5.

§ 6.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 64.000,00 zł; wydatki – 64.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 4.730.000,00 zł

2) wydatki - 5.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2007 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

U Z A S A D N I E N I E   PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 1,9 % w stosunku do 2006 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2007 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwota rocznej subwencji ogólnej-oświatowej oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Na podstawie informacji Ministra Finansów została włączona wpłata do budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2007 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych

DOCHODY:

Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 9.762.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Gospodarka mieszkaniowa:

-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej i apteki,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – pozostałe do spłaty należności za sprzedaż szkoły w Cierpicach.

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna:

- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu, specyfikacje),

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

Różne rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie  działalności ośrodka pomocy społecznej.

WYDATKI:

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 13.992.000,00 i jest to budżet niezrównoważony czyli dochody planowane są niższe od planowanych wydatków.

Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 4.230.000,00planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni.

Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Małej Nieszawce oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej sołectw – Wielka i Mała Nieszawka.

W 2006 r. planuje się wybudować sieć kanalizacyjną w Wielkiej Nieszawce w ulicach:

- ul. Szkolna

- ul. Pogodna

- ul. Złota

- Deus

oraz w Małej Nieszawce na działkach:

- od nr 197/2 do nr 220 (Błażejewski)

Ponadto planuje się przygotować projekty wod.-kan. na:

- Cierpice ul. Nad potokiem (kanalizacja)

- Cierpice os. Przy ul. Parkowej (wod.-kan.)

- Mała Nieszawka ul. Topolowa, Kręta, Wałowa (kanalizacja)

- Mała Nieszawka – przedłużenie ul. Polnej (wod.-kan.)

- Wielka Nieszawka ul. Wierzbowa (kanalizacja)

Natomiast sieć wodociągową w Wielkiej Nieszawce planuje się wykonać na:

- ul. Złota

- Deus

oraz w Brzozie do zajazdu Bastion.

Proponuje się również wykonać dokumentację projektową na połączenie pierścieniem do os. Stokrotka (około 6 km. w linii prostej)

Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika

z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 30.000,00 zł

na zwalczanie chorób zakaźnych – zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom, na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

W projekcie uwzględniono również środki na asfaltowanie dróg gminnych.

Do asfaltowania przewidziano następujące drogi gminne:

- ul. Przemysłowa – Wielka Nieszawka

- ul. Wodociągowa – Mała Nieszawka

oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnowa-Dybowska w Cierpicach

i chodnik przy ul.Długiej w Cierpicach

Proponuje się również zabezpieczyć środki na wykonanie placów zabaw w Cierpicach i Małej Nieszawce oraz wykonanie ul. Wałowej w Małej Nieszawce.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 4.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem.

Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł na tablice informacyjne oraz na utworzenie strony internetowej Gminy.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy oraz na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na odprawy w związku z planowanym przejściem na emeryturę nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Cierpicach.

W w/wym. dziale uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć 4.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych związanych z profilaktyką zdrowotną.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy.

Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 180.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

W myśl zapisów nowej ustawy również powyższe zadania należy do zadań własnych i nie będzie dofinansowane z budżetu państwa.

Ponadto proponuje się przeznaczyć 53.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia w Małej Nieszawce – ul. Topolowa (od kościoła do kanału)

oraz wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie ulic:

1) Cierpice-Glinki – ul. Poznańska

2) Cierpice – ul. Sosnowa ( od “10” do Andrewexu)

3) Brzoza – ul. Ciechocińska

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną. Uwzględniono tutaj środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii, na co koszty systematycznie wzrastają i na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy oraz na zakup zestawu do odśnieżania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki i Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych, prowadzeniem siłowni.

Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na remont i modernizację budynku

Ośrodka Kultury.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą.

Ponadto proponuje się włączyć 700.000,00 zł na dokumentację i prace przygotowawcze związane z przetargiem na z budowę Centrum Sportu i Rekreacji

INWESTYCJE:

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2007 r. z budżetu gminy 3.388.000,00

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,

- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- kontynuację asfaltowania dróg i budowy chodników

- wykonanie remontu i modernizacji obiektów po Ośrodku Kultury

- prace przygotowawcze związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji

oraz zakup zestawu do odśnieżania.

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 lutego 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (27 lutego 2007, 12:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553